שאלות נפוצות - קרן פנסיה

שאלות נפוצות לפני פרישה

1.מהו מקדם המרה?

מקדם ההמרה הוא מספר שבעזרתו "ממירים" את היתרה הצבורה בקרן הפנסיה לקצבה החודשית של מקבל הקצבה וזאת על ידי חלוקה של הסכום הצבור במקדם המרה. ככל שמקדם ההמרה נמוך יותר כך קצבת הזקנה תהיה גבוהה יותר.

מקדם ההמרה יקבע במועד הפרישה בהתאם לפרמטרים הבאים:

מין הפנסיונר, תאריך לידה של הפנסיונר, גילו ומינו של בן/בת הזוג של הפנסיונר ושיעור הקצבה שיקבלו בן/בת הזוג במקרה מוות, פרטי הילדים, מספר חודשי הבטחת התשלומים. מקדם ההמרה מושפע משני גורמים עיקריים: תוחלת החיים והריבית במשק.

 

2.מהו טופס 101?

מקבלי קצבה מקרן הפנסיה מתבקשים למלא טופס 101 (כרטיס עובד) אחת לשנה ולהעבירו לקרן הפנסיה בכדי ליהנות מהטבות מס בהתאם לזכאותם האישית. את הטופס יש לשלוח פעם בשנה עד סוף מרץ. אי מילוי הטופס עלול להביא לפגיעה בהטבת המס ולניכוי מס מירבי (47% ניכוי מס) מהקצבה.

 

3.מאיזה גיל ניתן לצאת לפנסיה/פרישה מוקדמת?

מגיל 60 גברים ונשים כאחד.

 

4.האם נשלח מכתב הודעה מטעם החברה המנהלת על הגעת החוסך לגיל פרישה?

כן. החברה המנהלת שולחת מכתב 6 חודשים לפני הגעת העמית/ה לגיל פרישה ובו מפורטות האפשרויות העומדות בפניו לעניין קבלת קצבת זקנה לרבות היוון קצבאות, תקופת תשלומים מובטחים, סכום קצבה מזערי, שיעורי קצבה לשאירים, דחיית פרישה, העברת כספים לקופת גמל אחרת, הודעה על הפסקת הכיסויים הביטוחיים, דמי הניהול שצפוי לשלם כפנסיונר, לרבות דמי ניהול נוספים בשל קצבה נמוכה מקצבת מינימום בהתאם לתקנון וכן הסבר לגבי האפשרות לדחיית גיל תום תקופת הביטוח עד לגיל פרישת חובה.

 

5.מהו זמן הטיפול בבקשה לקבלת קצבת זקנה?

זמן הטיפול הינו 10 ימי עסקים לאישור בקשת לקבלת קצבת זקנה, מיום קבלת טופס הבקשה כשהוא מלא ותקין. במידה ויהיה קיים צורך בהשלמת מסמכים החברה המנהלת תודיע לעמית תוך 7 ימי עסקים מרגע הגשת הבקשה.

 

6.כמה זמן לפני היציאה לפרישה יש להגיש את המסמכים לקבלת הקצבה?

יש להגיש את המסמכים לקבלת קצבה כחודש לפני הגעת העמית לגיל פרישה.

 

7.במידה ולעמית חשבונות בקרן פנסיה מקיפה ובקרן פנסיה משלימה האם ניתן לקבל קצבה משתי הקרנות?

במידה ולעמית קיימים גם קרן פנסיה מקיפה וגם משלימה יוכל להגיש בקשה לקבלת קצבה משתי הקרנות בנפרד כך שכל חודש יקבל תלושי שכר עבור כל קרן בנפרד ולהגיש בקשה לתיאום מס עד סוף מרץ עבור אותה שנת מס.

 

8.במידה והעמית מקבל קצבת זקנה/אזרח וותיק מהמוסד לביטוח לאומי האם הכנסה זו נחשבת כהכנסה נוספת לצורך הגשת תיאום מס?

קצבת זקנה/אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי אינה נחשבת הכנסה נוספת ואין צורך להגיש תיאום מס במקרה זה. ככל שיהיו הכנסות נוספות לרבות מלגות יש צורך להגיש לחברה המנהלת בקשה לתיאום מס עד לסוף מרץ עבור אותה שנת מס.

 

9.האם ניתן לקבל פנסיית זקנה ולהמשיך לעבוד?

כן. עמית אשר בוחר להמשיך לעבוד רשאי להמשיך ולהעביר הפקדות שוטפות לקרן.

 

10.איזה מסמכים עליי להגיש על מנת לקבל את קצבת הזקנה?

טופס בקשה לקצבת זקנה חתום ומלא, צילום ת.ז. כולל ספח של העמית הכולל סטטוס עדכני של בן/ בת הזוג, אישור ניהול חשבון בנק/ צילום צ'ק של העמית, טופס 101 מלא וחתום ע"י העמית, במידה והעמית עדיין עובד אצל המעסיק , ניתן להגיש בקשה לקצבה ואישור מהמעסיק על שחרור הכספים (לרבות כספי פיצויים) שנצברו עד מועד הגשת הבקשה.

 

 

 

 

שאלות נפוצות אחרי פרישה

1.טופס 101- מתי להמציא את הטופס? ובמידה ולא ממציאים בזמן - מהן ההשלכות?

טופס 101 הינו כרטיס עובד. יש להמציאו עד 3 לכל שנת מס (בחודש הראשון של השנה נשלח לפנסיונר טופס 101 עם פרטיו האישיים שעליו לחתום ולהצהיר בעניין הכנסותיו) במידה ולא ימציא הפנסיונר את הטופס עד תאריך 31.3 לשנת המס ינוכה מס מירבי של 47% מקצבת הזקנה.

 

2.תיאום מס- באיזה מצבים ממציאים את תיאום המס? עד מתי יהיה ניתן להגיש?

 תיאום מס הינו אישור לגבי גובה מס הכנסה שיש לנכות מתשלום הקצבה בהתאם לצורך ועל הפנסיונר להמציאו בכל שנת מס עד 31.3 לאותה שנה. במידה ויש לפנסיונר הכנסות נוספות למעט קצבת הזקנה מקרן הפנסיה (קצבת זקנה/אזרח ותיק מביטוח לאומי אינה מהווה הכנסה נוספת לעניין זה). במידה והפנסיונר  לא ימציא תיאום מס עד לתאריך 31.3 ינוכה מס מירבי של 47% מקצבת הזקנה.

 

3.האם קצבת הפנסיה החודשית מושקעת בשוק ההון?

 כן. במסגרת  מסלול ההשקעה למקבלי קצבה קיימים, כ-  40% מנכסי המסלול מושקע בהשקעות חופשיות עם חשיפה מזערית למניות ו-  60% מהנכסים הם בתשואה מובטחת של 4.86%

 

4.מדוע מנוכה מס מירבי מקצבת הזקנה החודשית?

 שיעור ניכוי מס מירבי מקצבת הזקנה עומד על 47% מהקצבה ונקבע בפקודת מס הכנסה.

 

5.כיצד מחושבת קצבת הזקנה החודשית הראשונה שפנסיונר מקבל?

קצבת הזקנה תחושב ע"י חלוקת היתרה הצבורה המעודכנת ליום הקודם למועד הזכאות הראשון לקבלת זקנה במקדם ההמרה.

 

6.מהי תקופת הבטחת תשלומים?

עמית רשאי לבחור במועד הבקשה לקבלת קצבת הזקנה בתקופת תשלומים מובטחים ובלבד שגילו בתום תקופת התשלומים המובטחים לא יעלה על 87 ושלא היה זכאי לקבלת קצבת נכות במהלך 24 חודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה. עמית יציין בבקשה לקבלת קצבת הזקנה כיצד הוא מבקש לחלק את התשלומים המבוטחים בין השארים ובהעדר שאירים- בין מוטבים. נפטר הפנסיונר לפני תום תקופת התשלומים המבוטחים ואין לו שאירים יהיו זכאים מוטביו ובהיעדר מוטבים- יורשיו, לקבל מהקרן את סכומן המהוון של הקצבאות הנותרות בתשלום חד פעמי, השווה למכפלת קצבת הזקנה בחודש התשלום האחרון טרם פטירתו של מקבל הקצבה במקדם היוון המפורט בנספח לתקנון הקרן בהתאם למספר חודשי תשלום שנותרו עד לתום תקופת תשלומים המובטחים.

 

7.מהו קצבת השאירים?

בקרן הפנסיה קיים כיסוי ביטוחי לשאירי פנסיונר למקרה פטירתו. הכיסוי נועד להקל על בני משפחתו של הפנסיונר בהתמודדות עם ההוצאות הבלתי צפויות בעקבות פטירתו. הכיסוי מעניק קצבה חודשית למשך כל תקופת הזכאות כאמור בתקנון. שיעור הקצבה לבן הזוג שבחר העמית לא יפחת מ 30% מקצבת הזקנה לה הוא זכאי. סך שיעורי הקצבאות השאירים שהעמית יבחר שישולם לשאיריו (בן זוג וילדים) לא יעלה על 100% מקצבת הזקנה לה הוא זכאי.

 

8.מהי קצבת מינימום?

קצבת זקנה הנמוכה מקצבת מינימום העומדת על 5% משכר הממוצע במשק (כ 514 ₪). מקצבת מינימום יגבו דמי ניהול בשיעור של 6% מההפרש שבין סכום קצבת המינימום לבין הקצבה לה הפנסיונר זכאי. החברה המנהלת תודיע לעמית על דמי הניהול בשל הקצבה הנמוכה מקצבת המינימום ועל האפשרות העומדת בפניו לדחות את מועד קבלת הקצבה.

 

9.מדוע לא ניתן לאשר תשלום רטרואקטיבי בקצבת הפנסיה?

על פי התקנון האחיד שקבע משרד האוצר החל מ-06.2018 לא ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי בקצבת זקנה בקרן המקיפה.

 

 

10.מהו מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת הזקנה ?

מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת הזקנה יהיה המאוחר מבין אלה:

  1. ה- 1 לחודש שציין העמית בבקשה לקבלת קצבת הזקנה ובלבד שמועד זה חל לאחר אישור הבקשה ע"י החברה המנהלת. 
  2. ה - 1 לחודש העוקב למועד אישור הזכאות לקבלת קצבת הזקנה.

 

*התוכן אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא והוא מפורסם כמידע כללי בלבד. התוכן נכון ליום 10/20 ועשוי להשתנות בהתאם להוראות הדין, במקרה של סתירה התקנון גובר

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter