אופן הפניה לממונה על פניות הציבור

אופן הפניה לממונה על פניות הציבור

בדואר:

מר גיל בן קימון, עו"ד

הממונה על פניות הציבור
"קבוצת כלל"
ת.ד. 37070
תל אביב 6136902

 

 

 

בטלפון: 077-6387767

באמצעות מייל: pniothatz@clal-ins.co.il

 


אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מספר תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. ציון מספר פוליסה רלוונטית ושם סוכן.
ג. ציון מספר תביעה עם ציון תאריך אירוע.
ד. תיאור פרטי הפנייה.
ה. צירוף אסמכתאות תומכות.

  

 

 

 

אופן הפניה לעניין שימוש באתר האוצר לאיתור מוצרי ביטוח:

 

בטלפון: 5454*
באמצעות המייל: IturHsehLakochot@clal-ins.co.il

 

אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מס' תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. ציון מס' הפוליסה הרלוונטית.
ג. תיאור פרטי הפנייה.
ד. צירוף אסמכתאות תומכות.

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter