ביטוח חיים לפירעון הלוואת משכנתא לאנשים עם מוגבלות מקצרת חיים - "שוהם נגיש"

אדם אשר ביקש להצטרף לפוליסת ביטוח חיים למקרה מוות לפירעון הלוואת משכנתא, ונדחה מביטוח זה כתוצאה ממצב רפואי מסוים, יכול לרכוש פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות לאנשים עם מוגבלות מקצרת חיים. וזאת, בכפוף לכך שאקטואר ממונה יבחן את המועמד לביטוח בהתאם לנתוניו הרפואיים, ויאשר כי הוא עונה להגדרת "אדם עם מוגבלות מקצרת חיים", הקבועה בחוק.

עיקרי הפוליסה

  • תשלום מלוא סכום הביטוח במקרה של פטירת המבוטח מכל סיבה שהיא לאחר 30 חודשים מתחילת הביטוח.
  • ניתן לרכוש סכום ביטוח בגובה מחצית יתרת הלוואת המשכנתא שנטל המבוטח, ובכל מקרה לא יותר מ-500,000 ש"ח (צמוד למדד הידוע ב-1.9.18).
  • התשלום לפוליסה משתנה כל שנה בהתאם לתנאי הפוליסה.
  • צירוף למוצר "שוהם נגיש" מותנה בהגשת הצעה לביטוח חיים לפירעון הלוואת משכנתא (פוליסת "שוהם") וביצוע הליך חיתום וכן בבחינה של אקטואר ממונה.
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter