מטריה לקרן פנסיה – כלל מגן פנסיית נכות

  • לעמיתים פעילים בקרנות פנסיה חדשות המעוניינים להרחיב את ההגנה שלהם במקרה של אובדן הכנסה מעבודה כתוצאה ממחלה או מתאונה במקרים בהם אינם זכאים לפנסיית נכות מקרן הפנסיה.

עיקרי הפוליסה

עיקרי הכיסוי הביטוחי:

 

המטריה לקרן פנסיה "כלל מגן פנסיית נכות" מקנה השלמה איכותית לזכאות לפנסיית הנכות מקרן הפנסיה (פיצוי חודשי ושחרור דמי גמולים).

בכיסוי הבסיסי מוגדר מקרה הביטוח לפי עיסוק ספציפי (בהתאם לטבלת העיסוקים המתעדכנת בחברה), אשר יבחן לפי העיסוק בתקופה של עד 12 חודשים לפני קרות מקרה הביטוח.

לכיסוי זה ניתן להוסיף את ההרחבות הבאות:

ביטול תקופת אכשרה – ההרחבה מקנה כיסוי ביטוחי למבוטח/ת, במקרה בו דחתה קרן הפנסיה את תביעת העמית/ה לפנסיית נכות בשל תקופת אכשרה (תקופה בת 5 שנים, במהלכה מצב רפואי קיים של העמית/ה אינו מכוסה במקרה של אבדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה)

ביטול קיזוז גורם ממשלתי - כאשר קיימת זכאות לקבלת קצבה מגורם ממשלתי וקרן הפנסיה מקזזת קצבה זאת מפנסיית הנכות לה זכאי/ת העמית/ה, ההרחבה מעניקה לעמית/ה המבוטח/ת זכאות לקבל את סכום הקיזוז.

 

הכיסוי מקנה:

  • שחרור מתשלום פרמיות הביטוח לכיסוי בנוסף לשחרור דמי הגמולים (ההפקדות החודשיות לקרן הפנסיה) כל עוד קיימת זכאות לתשלום הפיצוי החודשי.
  • תום תקופת הכיסוי הביטוחי יקבע על פי מועד יום הולדת המבוטח/ת בגיל 67 (גיל פרישת חובה) או בהתאם לגיל אחר שיבחר ע"י המבוטח/ת מבין 60/62/64/65.
  • תשלום תגמולי הביטוח בפוליסה למבוטח/ת הזכאי/ת לכך לאחר השלמת שלושה חודשי ‏המתנה.
  • רכישת הכיסוי כפופה להליך חיתום ואישור החברה בכתב.‏
  • התנאים המלאים מפורטים בתנאי הפוליסה.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter