בחיים לא צריך לקחת סיכונים מיותרים – כמו שאתה דואג לעצמך, לא פחות חשוב שתשמור גם על רווחתם של בני משפחתך והיקרים לך מכל, גם במקרה של מוות חס וחלילה. על מנת שתוכל להבטיח לבני משפחתך הגנה כלכלית ולשמור על רמת החיים אליה הם הורגלו, חשוב שתהיה מבוטח לכל צרה שלא תבוא. לנוחיותך, מחשבון ריסק, באמצעותו תוכל לחשב את סכום הכסף הנדרש שיועבר ליקרים לך מכל, במקרה מוות חס וחלילה בהתאם לרמת החיים של משפחתך נכון להיום

1
2
3

מה זה ריסק?

ביטוח ריסק הוא ביטוח למקרה מוות בלבד, אשר נועד לשלם סכום חד פעמי (סכום הביטוח) למוטבים במקרה מות המבוטח בטרם עת (האיש שחייו בוטחו במסגרת הפוליסה) לפני תום תקופת הביטוח. 

* המחשבון מציג הערכה בלבד לסכום הדרוש למשפחה על מנת לשמור על רמת החייםאם יופקד הסכום החד פעמי בתוכנית חיסכון הנושאת ריבית בשיעור 3% שנתי נטו, יובטח למשפחתך הכנסה חודשית בסכום שביקשת להבטיח להם למשך התקופה שנקבת במחשבון.

** יודגש כי החברה עשויה לא לקבל פונה לביטוח או לקבלו במגבלות כאלה ואחרות לרבות מגבלות על סכום הביטוח ו/או בתנאי של תוספת פרמיה.

*** המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה. אין במחשבון זה או בתוצאות המתקבלות באמצעותו כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני מכל מין וסוג שהוא החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד.