שמירה על הכיסויים הביטוחיים בתקופת הקורונה - מידע מורחב

איך שומרים על הכיסויים הביטוחיים שלנו במסגרת החסכון הפנסיוני בתקופת הקורונה? מידע מורחב

 

בימים אלו של מאבק בנגיף הקורונה ושל חוסר וודאות כלכלית, נאלצים רבים מציבור השכירים לצאת לחופשה ללא תשלום או לצמצם את שיעור משרתם/שכרם. לאירוע זה, קיימות השלכות באשר לכיסויים הביטוחיים שבמסגרת החסכון הפנסיוני שלך שמנוהל אצלינו, וחשוב לנו ליידע את מבוטחינו כיצד ניתן לשמור על הכיסויים הביטוחיים בתקופה זו.

 

ביטוחי מנהלים בכלל ביטוח ופיננסים

חופשה ללא תשלום

על מנת לסייע ולהקל על מבוטחינו, ככל שניתן, בתקופה זו, כלל ביטוח ופיננסים העניקה הטבה יזומה לכל המבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים (למעט מבוטחים להם פוליסות "קלאסיות" אשר נמכרו עד 31/12/2003), לגביהם התקבלה הודעה מהמעסיק על יציאתם לחל"ת.

במסגרת ההטבה, החברה פעלה לשמר את כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים למבוטחים במסגרת הפוליסות לתקופה של עד 3 חודשים (עד 1.8.2020)

 

בתום תקופת ההטבה, כאמור, וככל שהמעסיק הפסיק לבצע הפקדות לפוליסות או שיפסיק את ההפקדות בעתיד, עד לתאריך 31/12/2020, ניתן לבחור ולהגיש בקשה עבור אחת מהאפשרויות הבאות, לצורך המשך שמירה על הכיסויים הביטוחיים:

 

 

נבקש להודיע לנו בכתב על הבחירה, תוך 14 יום ממועד ההודעה על הפסקת התשלומים, לכתובת המייל claldocs@clal-ins.co.il או לפקס מס' 077-6383040.

 

חשוב לדעת, כי ככל שלא תתקבל הנחיה בהתאם לאפשרויות המפורטות מעלה במועד האמור, תנוכה עלות כל הכיסויים הביטוחיים בפוליסות מתוך הצבירה, לתקופה שמתום ההטבה ועד תום 12 חודשים ממועד הפסקת ההפקדות.

 

על אף האמור, הגביה מתוך הצבירה תופסק קודם למועד 12 החודשים, בקרות אחד מן המקרים הבאים:

  • יחודשו הפקדות לפוליסה.
  • אם לא תיוותר צבירה מספקת לרכישת הכיסויים הביטוחיים בפוליסה.
  • במועד בו תועבר בקשה לחברה לביטול הכיסויים הביטוחיים, בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף להסדר התחיקתי.

 

לאחר תקופת הריסק הזמני האוטומטי(1) וככל שלא יחודשו ההפקדות לפוליסה, באפשרות המבוטח/ת להמשיך ולשלם עבור הכיסויים הביטוחיים בכרטיס אשראי או בהוראת קבע, לתקופה נוספת שתסתיים 24 חודשים לאחר הפסקת ההפקדות כאמור, אולם אורכה לא יכול שיעלה על תקופת ההפקדות הרצופה האחרונה בפוליסה. ככל  שברצון המבוטח/ת, כי תנוכה עלות הכיסויים הביטוחיים מהצבירה, גם בגין תקופה זו, יש לפנות אלינו באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטים לעיל.

____________________________________

(1) תקופה בה הכיסויים הביטוחיים בפוליסה משולמים מתוך הצבירה

 

הפחתת שכר מבוטח

במקרה של הפחתת שכר בסך של 20% לפחות, ביחס לשכר עבור חודש פברואר 2020 (או באשר לשכר שיופחת בעתיד עד לתאריך 31/12/2020), ניתן לשמור על היקף הכיסויים הביטוחיים שהיו בפוליסה,ערב הפחתת השכר, לתקופה בה בוצעה הפחתת השכר, ולא יותר מ- 12 חודשים.

לצורך כך, ניתן להעביר לחברה בקשה לשמירה על הכיסויים הביטוחיים, תוך 3 חודשים ממועד הפחתת השכר, וכן אמצעי תשלום לגביית הכיסויים הביטוחיים.

הכיסויים הביטוחיים הנגזרים מגובה השכר שהופחת ישולמו במסגרת פוליסה נפרדת.

ככל שהמבוטח/ת מעוניין/ת לשלם את הכיסויים הביטוחיים הנגזרים מגובה השכר שהופחת כניכוי מצבירה, יש לפנות אלינו באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטים לעיל.

כמו כן, תישמר האפשרות לחזור לכיסוי הביטוחי ערב הפחתת השכר, ללא צורך בהליך חיתום מחודש, למשך תקופה של 12 חודשים, מהמועד בו הופחת השכר.  

 

קרן פנסיה "כלל פנסיה"

אורכת ביטוח – תקופת כיסוי ביטוחי אוטומטי

על פי תקנון קרן הפנסיה, במקרה של הפסקת הפקדות לקרן, מופעל באופן אוטומטי מנגנון (המכונה בתקנון "אורכת ביטוח") המאריך את תקופת הכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירים, למשך תקופה של עד 5 חודשים, כאשר עלות הכיסוי הביטוחי משולמת מתוך הצבירה של העמית, ללא צורך בבקשה מצד העמית.

בהתאם לתקנות החדשות, כל עמית בקרן שכבר נמצא באורכת ביטוח, וכן עמית אשר ייכנס לאורכת ביטוח עד לתאריך 31.12.2020, ייהנה ממנגנון ריסק אוטומטי, למשך תקופה של עד 12 חודשים, ובלבד שקיימת לו בקרן יתרה מספקת לכיסוי עלות הביטוח.  במידה שלא תהיה קיימת בחשבון קרן הפנסיה יתרה מספקת לניכוי עלות הכיסוי הביטוחי, כאמור, תשלח על כך הודעה נפרדת מאת החברה המנהלת המאפשרת למבוטחים לשמור על זכויותיהם.

הפחתת שכר מבוטח   
במקרה של הפחתת שכר מבוטח ב- 20% לפחות, ביחס לשכר המבוטח עבור חודש פברואר 2020 (או באשר לשכר שיופחת בעתיד עד לתאריך 31/12/2020), ניתן להגיש אלינו בקשה לשמירת היקף הכיסויים הביטוחיים בתקופת הפחתת השכר, ולא יותר מ 12 חודשים.

כמו כן, החברה תאפשר לחזור לכיסוי הביטוחי האמור, ערב הפחתת השכר, ללא צורך בהליך חיתום מחודש ובתקופת אכשרה, למשך תקופה של 12 חודשים, מהמועד בו הופחת השכר. 


נציין כי עמית שלא יפנה לחברה המנהלת, יחול בגינו המנגנון הקיים בתקנון קרן הפנסיה המקיפה "כלל פנסיה", לפיו חישוב השכר הקובע לצורך תשלום הקצבה, ייעשה על פי הגבוה מבין ממוצע השכר המבוטח ב-12 החודשים שקדמו למועד האירוע המזכה, או 12 החודשים שקדמו ל- 12 החודשים כאמור, או 3 החודשים שקדמו לאירוע המזכה.

 

 

להורדת טופס בקשה לשמירת כיסוי ביטוחי בתקופת הפחתת השכר

כל הטפסים זמינים להורדה באתר החברה.

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות לסוכן הביטוח או למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5454*.

 

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

 

 

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter