מדיכלל מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל

כיסוי רפואי או סדרת טיפולים רפואיים שאינם ניתוח אשר באים להחליף את הניתוח לו זקוק המבוטח,
בישראל או בחו"ל.

עיקרי הפוליסה

הכיסוי כולל שכר נותן השירות, שכר רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, ציוד מתכלה, שתלים, תרופות במהלך הטיפול מחליף הניתוח והאשפוז, בדיקות שבוצעו כחלק מהטיפול מחליף הניתוח והוצאות אשפוז, עד לתקרה של 30 ימי אשפוז.

 

היקף הכיסוי בישראל

על ידי נותן שירות שבהסכם - כיסוי מלא

על ידי נותן שירות אחר – עד לסכום שהיה משולם בגין הניתוח שהטיפול מחליף הניתוח בא להחליפו.

היקף הכיסוי בחו"ל

הסכום לא יעלה על 200% מהסכום שהיה משולם בגין ביצוע בישראל של הניתוח שהטיפול מחליף ניתוח בא להחליפו.

 

חשוב לדעת

  • נספח זה ניתן לרכישה רק עבור לקוחות שרכשו כיסוי ניתוחים בישראל, ששווקו עד 31 בינואר 2016
  • גיל כניסה מקסימלי -85 שנים
  • תקופות הביטוח היא לכל החיים
  • אכשרה 90 ימים. לכיסוי מחליף ניתוח הנוגע להריון או לידה - 12 חודשים, ללא תקופת אכשרה במקרה תאונה
  • ללא השתתפות עצמית
  • הפוליסה מתחדשת כל שנתיים

פרמיה חודשית

עד  גיל  20 - 3.5 ₪

21 ומעלה - 10 ₪

הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן 12476 שפורסם ביום 15.11.2019.

 

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים, מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה. המידע באוגדן זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה, ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. ההצטרפות לפוליסה/כתב השירות כפופה לאישור החברה ולחיתום רפואי.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter