נספח ייעוצים ובדיקות

 • ייעוציים רפואיים
 • בדיקות אבחנתיות
 • בדיקות היריון
 • שיפוי בגין שמירת דם טבורי

 

הנספח מעניק כיסוי רחב למגוון אירועים רפואיים אמבולטוריים (שאינם במסגרת אשפוז)

פרטים נוספים

התייעצויות

 • התייעצות רפואית עם רופא מומחה לאבחון ו/או טיפול במחלה פעילה*
 • עד 6 התייעצויות למבוטח לשנת ביטוח, ללא הגבלה למספר התייעצויות הנובעות מאותו מקרה ביטוח ועד 2 התייעצויות עם פסיכיאטר עבור ייעוצים לעניין טיפוליים נפשיים. ניתן להתייעץ עם רופא ילדים שהוא רופא מומחה בתחום נוסף
 • החזר עד 1,000 ש"ח לייעוץ בהשתתפות עצמית של 20%

בדיקות רפואיות אבחנתיות ובדיקות הריון, תקרה שנתית מצטברת של עד 13,500 ש"ח **
א. "בדיקות רפואיות אבחנתיות"
בדיקה הנדרשת על פי אמות מידה רפואיות מקובלות, לאבחון מחלתו של המבוטח או לקביעת דרכי הטיפול בה

 • עד 13,500 ש"ח במצטבר לבדיקות השונות לשנת ביטוח ועד 4,500 ש"ח לבדיקה**
 • רשימת בדיקות פתוחה
 • השתתפות עצמית של 20%

ב. בדיקות הריון
בדיקה הנדרשת על פי אמות מידה רפואיות מקובלות לשם מעקב ותיעוד מהלך ההיריון***

 • עד 4,500 ש"ח במצטבר לבדיקות הריון לשנת ביטוח ועד 2,000 ש"ח לבדיקה
 • רשימת בדיקות פתוחה
 • ללא הגבלה על מספר הבדיקות לשנת ביטוח
 • השתתפות עצמית של 20%

ג. שימור דם טבורי

 • השתתפות במימון איסוף ושימור דם טבורי
 • שיפוי עד סך של 700 ש"ח ללידה
 • במקרה בו שני בני הזוג מבוטחים יהיה כל אחד מהמבוטחים זכאי להחזר

 

* למעט התייעצויות ברפואת משפחה וילדים כאשר הרופא אינו מומחה בתחום נוסף ולמעט התייעצויות בקשר להריון ו/או לידה
* תקרה זו כוללת את הבדיקות הרפואיות האבחנתיות ואת בדיקות ההריון
*** למעט בדיקה על קולית שגרתית (אולטרסאונד)

 

 

התנאים המלאים והמפורטים, לרבות סייגים וחריגים,מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה.מידע זה אינו מחליף את תנאי הפוליסה,ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו. ההצטרפות לפוליסה/כתב השירות כפופה לאישור החברה וחיתום רפואי

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter