תגמולי בריאות

תפריט נושא

נא לבחור ערך מרשימת הכיסויים
נא לבחור ערך מרשימת התחומים
נא לבחור ערך מרשימת הפרוצדורות רפואיות
 
חשב
לא ניתן לבצע בדיקות נוספות, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-6388400 או clalonline@clalbit.co.il השאר פרטיך ונציגנו יחזור אליך בהקדם
  • התנאים המלאים בדבר הזכאות לשיפוי מצויים בתנאי הפוליסה הרלוונטית, והאמור לעיל אינו מעניק כל זכות לקבל תגמול כלשהו. כך למשל: יתכן מאוד כי רק חלק מהפרוצדורות שברשימה לעיל מכוסות בפוליסה שברשותך. במקרה כזה, יחול הכיסוי רק על הפרוצדורות שמפורטות בפוליסה שברשותך. כמו כן, יתכן וזכאות לשיפוי מותנית על פי הפוליסה בתנאים, כגון: הודעה מוקדמת מראש למבטח ו/או מיצוי זכויות מול קופות החולים, הכל בהתאם לתנאי הפוליסה הרלוונטית
  • בכל מקרה של שיפוי יוחזרו הוצאות המבוטח בפועל, אך לא יותר מהסכומים הנקובים לעיל. עם זאת, המפורט לעיל מתייחס לפוליסות בהן תקרת השיפוי הינה בהתאם לתשלומים המועברים לנותן שירות שבהסדר. בכל מקרה שבפוליסה שברשותך קיימים פרמטרים נוספים המתייחסים לתקרת השיפוי (כגון: שיפוי בגין חלק מההוצאות או שיפוי עד לאחוזים מהסכומים המשולמים לרופאי הסדר) יגברו הוראות הפוליסה.
  • בחלק מהפוליסות קיים סעיף המקנה זכאות לפיצוי במקרה של ביצוע הפרוצדורה שלא באמצעות הפוליסה, כאשר פיצוי זה נגזר מגובה השיפוי המפורט לעיל. קיומו של פיצוי כאמור, הגדרתו והתנאים לקיומו כפופים לאמור בפוליסה הרלוונטית. לתשומת ליבכם - פיצוי כאמור אינו בגובה סכומי השיפוי המקסימלים המפורטים לעיל, אלא הוא מחושב כשיעור הנקוב בפוליסות מתוך הסכומים הנ"ל.
  • הסכומים הנקובים לעיל עשויים להשתנות אחת לשנה, בעקבות שינוי הסכום שהמבטח משלם לרופא הסדר או שינוי הנוסחה שעל פיה מחושבים תגמולי הביטוח המרביים שלא בערך נקוב, ובמועד ביצוע הפרוצדורה הם עשויים להיות גבוהים או נמוכים מהסכומים המפורסמים כעת.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין האמור כאן לבין האמור בפוליסה יקבעו התנאים הנקובים בפוליסה.
  • במקרה של ביצוע פרוצדורות רפואיות משולבות, התשלום למנתח בגין הפרוצדורה הזולה יותר הינו בסך של 30% מהסכום הנקוב לעיל, ולבית החולים בסך של 50% מהסכום הנקוב לעיל.
  • "הוצאות לחדר ניתוח" כולל הוצאות בגין שכר מרדים, חדר ניתוח וימי אשפוז. תשלום ל"רופא מרדים" המבוצע בנפרד, יקוזז מ"הוצאות חדר ניתוח".
טבלת טפסי ביטוח חיים
שם שירות
מחיר
{{Price.Name}}
{{Price.Price|currency:"₪":0}}
לא נמצאו תוצאות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter