איכות הסביבה

איכות הסביבה

אנו שואפים לשמירה על איכות הסביבה ופועלים לצמצום השפעותיה השליליות של החברה על הסביבה, ולפיכך פועלים ליישום המדיניות הסביבתית ולהטמעת שיקולים חברתיים וסביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות וחיזוק המודעות לנושאי איכות הסביבה בקרב עובדי ומנהלי החברה.

 

להלן המרכיבים המרכזיים בהם עוסקת המדיניות הסביבתית:

 

זיהוי תחומי ההשפעה הסביבתית – זיהוי תחומים סביבתיים מהותיים הרלוונטיים לפעילות החברה ולמחזיקי העניין שלה.

ניהול סביבתי – יישום המדיניות והטמעת שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות ותוכניות העבודה.

אחריות סביבתית לאורך שרשרת האספקה – רתימת שותפים עסקיים לאימוץ המדיניות הסביבתית של החברה.

שקיפות ודיווח – מדידה ובקרה של הביצועים הסביבתיים, תוך מחויבות לדיווח אמין, מדויק ושקוף לגורמים הרלוונטיים (בהתאם לצורך ולשיקולים עסקיים).

עמידה בדרישות החוק והתקנות בנושא איכות הסביבה. 

חיזוק המודעות בקרב עובדי החברה ומנהליה באמצעות הדרכות, תקשור והסברה שוטפים לצורך קידום המודעות והאחריות האישית של כל אחד ואחת מעובדיה לשמירה על הסביבה.

בנוסף, החברה פועלת לפי כללי השקעות אחראיות ושואפת לשלב, ככל הניתן, שיקולים סביבתיים (environmental) חברתיים ואתיים (social) וממשל תאגידי (governance) בעת קבלת החלטות בנושאי השקעה.

בשנת 2019, הצטרפנו ליוזמה של המשרד להגנת הסביבה לדיווח וולונטרי של פליטות גזי חממה. אימוץ יוזמה זו, מהווה דרך נוספת עבורנו להפגנת מחויבותנו ומודעות סביבתית. הדיווח הוולונטרי למנגנון של המשרד להגנת הסביבה הינו רב שנתי, כאשר מחזור הדיווח הוא אחת לשנה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter