קופות פיצויים מרכזיות - עיקרי ההוראות והשינויים

מעסיקים‎ ‎יקרים,‏

בעקבות תיקון 3 משנת 2008 נחסמה האפשרות להפקיד כספים נוספים לקופות הפיצויים ‏המרכזיות, וזאת במטרה להעביר את ניהול כספי הפיצויים לקופת הגמל האישית של העובד.‏ ביום 02/10/2017 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון את חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16 ‏שעניינו "העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים". חוזר זה מהווה נדבך משלים להוראות ‏שנקבעו בחוזר מס הכנסה 4/2017 מיום ה-11/06/2017. חוזרים אלו מאפשרים לך לפרק את ‏קופת הפיצויים שבבעלותך לקופות הגמל האישיות של עובדיך ולהעביר אליהם את הכספים. ‏בנוסף, בחוזרים אלו ניתנו הוראות לעניין השימוש בכספים העודפים ודרך השימוש בהם, כך ‏שישמשו אותך לצורך מימון ההפקדות השוטפות לפיצויים בקופות הגמל האישיות של כלל ‏עובדיך, וכן הוראות מיסוי והוראות נוספות הנוגעות למעסיק שבבעלותו קופה מרכזית לפיצויים ‏ואשר אינו מעסיק עובדים.‏
‏ ‏
כלל פנסיה וגמל מעמידה לרשותכם מערך שירות מקיף ועוטף לקוח אשר מלווה אתכם בצמתים ‏החשובים במהלך העסקים וביחסיכם כמעסיק הדואג להבטחת זכויות עובדיו. בדף זה תוכל ‏למצוא את כל המידע וכלי העזר הרלוונטיים לחוזרים אלו.‏

מערך השירות שלנו עומד לרשותך לכל שאלה ובקשה.

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter