הבהרות

הבהרות

"כלל פנסיה וגמל" בע"מ (להלן: "כלל פנסיה וגמל") הינה חלק מקבוצת כלל והיא עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק הייעוץ"). כלל פנסיה וגמל אינה מהווה יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ. כלל פנסיה וגמל עוסקת בשיווק פנסיוני של המוצרים הפנסיונים המפורטים להלן:

 

קרן פנסיה:
כלל פנסיה

כלל פנסיה משלימה

 

קופות גמל לפיצויים ולדמי מחלה:
אלמוג קופה מרכזית לפיצויים ליד כלל ישראל
קופה כללית לפיצויים
הדס קופה מרכזית לפיצויים
כלל תקציבית
כלל גמל מרכזית מסלולית (עמית)
כלל גמל קופה מרכזית לפיצויים
כלל פיצויים למעסיק
כלל ברזל - קופה מרכזית לפיצויים
כלל מרכזית לדמי מחלה

 

קופות גמל:
בר קרן גמולים א' - מבטיח תשואה 5.5% לשנה
בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ בר ג'

כלל תמר אג"ח

כלל תמר אג"ח צמוד מדד

כלל תמר אג"ח עד 25% מניות

כלל תמר שקלי טווח קצר

כלל תמר מניות

כלל תמר הלכה

כלל תמר שקלי

כלל תמר לבני 50 ומטה
כלל תמר לבני 50 עד 60
כלל תמר לבני 60 ומעלה

 

קרנות השתלמות:
כלל השתלמות כללי

כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד
כלל השתלמות מניות
כלל השתלמות שקלי טווח קצר
כלל השתלמות הלכה
כלל השתלמות אג"ח

 

קופות גמל להשקעה:

כלל גמל לעתיד כללי
כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות
כלל גמל לעתיד מניות
כלל גמל לעתיד אג״ח
כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי
כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר
כלל גמל לעתיד מסלול הלכה

 

 

 

מובהר כי לכלל פנסיה וגמל זיקה למוצרים הפנסיונים המפורטים לעיל, בהיותם מוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter