הבהרות

הבהרות

"כלל פנסיה וגמל" בע"מ (להלן: "כלל פנסיה וגמל") הינה חלק מקבוצת כלל והיא עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק הייעוץ"). כלל פנסיה וגמל אינה מהווה יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ. כלל פנסיה וגמל עוסקת בשיווק פנסיוני של המוצרים הפנסיונים המפורטים להלן:

 

קרן פנסיה:
מיטבית עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית
מיטבית עתודות קרן פנסיה כללית משלימה

 

קופות גמל לפיצויים ולדמי מחלה:
כלל אלמוג
קופה כללית לפיצויים
הדס
כלל תקציבית
כלל מושלם פיצויים
מקבץ
כלל גמל מרכזית מסלולית
קופה מרכזית לפיצויים
כלל פיצויים למעסיק
ברזל
קופה מרכזית לדמי מחלה

 

קופות גמל:
כלל איתן (מסלולית – כללי, כללי דגש איתן, כללי דגש חזק)
כלל גמל מסלולית (מסלולים : מדד, כללי, שקלי טווח קצר, מניות, הלכתי "הוד" )
כלל מושלם תגמולים
בר א'
בר ג'
תמר מסלולית (מסלולית : שקלים, מדד, מט"ח, כללי, מניות, שקלי טווח קצר, אג"ח)

 

קרנות השתלמות:
מעלות
כלל מושלם השתלמות
כלל השתלמות (מסלולית - מסלול כללי, מדד, שקלי טווח קצר, מניות, הלכתי "ארגמן", שקלים)

 

מובהר כי לכלל פנסיה וגמל זיקה למוצרים הפנסיונים המפורטים לעיל, בהיותם מוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter