ביטוח אחריות מקצועית

גם בעל מקצוע חופשי המומחה בתחומו, עלול לטעות בעבודתו וכתוצאה מכך לגרום נזק לזולת. ביטוח אחריות מקצועית מבית "כלל ביטוח",

מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בשל הפרת חובה המוטלת על המבוטח בקשר עם השירות המקצועי שניתן על ידו,

במסגרת עיסוקו המקצועי של המבוטח, כמפורט ברשימה.

בנוסף, מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבותך.
אתה המקצוען בתחום שלך - אנחנו המקצוענים בביטוח

עיקרי הפוליסה

-

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter