ביטוח אחריות נושאי משרה

ביטוח אחריות נושאי משרה הפך בשנים האחרונות לביטוח חיוני במיוחד גם בישראל. ריבוי התביעות שהוגשו בשנים האחרונות נגד חברות ישראליות ונושאי המשרה שלהן,

חומרת התביעות הפוטנציאליות וההוצאות הנדרשות לשם התמודדות עמן,

כל אלה גרמו לכך שההוצאה הכספית הכרוכה בביטוח זה נתפסת כיום כבלתי נמנעת.

הביטוח חיוני במיוחד לנושאי משרה בחברות נסחרות בבורסה, אם כי, האווירה המשפטית והלכי הרוח האמורים משפיעים על נחיצותו גם בחברות פרטיות, עמותות וגופים אחרים.

אף שחובותיו העיקריות של נושא משרה הן כלפי החברה, הוא עלול להיתבע גם על ידי נושים ובעלי מניות וכן חשוף לתביעה בגין ניהולה השוטף של החברה,

למשל בעת ניהול משא ומתן והן בגין אירועים חריגים בחיי החברה כמו פרסום תשקיף, מיזוג, הצעות רכש, פירוק וכיו"ב.

חשיבותה של הפוליסה אינה רק למקרה בו תצלח התביעה, אלא אף בשלביה הראשונים, כאשר ההוצאות המשפטיות הנחוצות לצורך ההגנה גבוהות במיוחד. פוליסת "ביטוח אחריות נושאי משרה",

מבית "כלל ביטוח", מעניקה כיסוי ביטוחי לנושא המשרה,

בגין תביעות המוגשות נגדו באופן אישי, בגין מעשים שנעשו שלא כדין ואשר בוצעו במסגרת תפקידו בחברה וגרמו נזק כספי לתובעים פוטנציאליים.

"כלל ביטוח", אשר למדה את הסיכונים הכרוכים בפעילות נושאי המשרה ורכשה מומחיות בתחום, היא המבטחת המובילה בשוק הביטוח המקומי בתחום זה.

ביטוח אחריות נושאי משרה אינו פוטר את נושא המשרה מאחריות, אך משחררו מהדאגה לתוצאות האפשריות של פעולותיו בחברה.
נושא משרה בכירה בחברה - אתה יכול להגן על עצמך מתביעות אישיות

עיקרי הפוליסה

-

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter