ביטוח עסקים - מרכז מידע

מהו ביטוח חבות מעבידים?

ביטוח חבות מעבידים נועד לכסות את חבות המבוטח כלפי עובדיו בשל נזק גוף בלבד, אשר נגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח, בשל רשלנות המבוטח, במשך תקופת הביטוח, כתוצאה מתאונה או ממחלה. החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא מכוח פקודת הנזיקין. ביטוח חבות מעבידים הינו מוצר משלים לפיצויים המשולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי בשל תאונת עבודה או מחלת מקצוע, אשר סוגם בחוק מוגבל ושיעורם קצוב. פוליסה זו מכסה את החשיפה העודפת מעבר לכיסויי הביטוח הלאומי ולא יותר מתקרת האחריות הרשומה בפוליסה. פוליסת חבות מעבידים יכולה להירכש כמוצר עצמאי או להיות משולבת, ככיסוי נוסף, במסגרת פוליסות אחרות, כגון פוליסות לביטוח בתי עסק, פוליסות לביטוח דירה ופוליסות לביטוח קבלנים.

ביטוח חבות המוצר נועד לכסות נזק לגוף או לרכוש של צד שלישי, לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך, שנגרם על ידי מוצר פגום שהמבוטח ייצר, ייבא או סיפק, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח ושתביעה בגינו הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה. (פוליסה זו היא פוליסה על בסיס מועד הגשת התביעה – claims made basis). הפוליסה נשענת על שני חוקים: חוק האחריות למוצרים פגומים - המחיל על היצרן אחריות חמורה, חל על נזקי גוף בלבד וקובע רשימה סגורה של הגנות ליצרן, ופקודת הנזיקין - המחילה על היצרן אחריות נזיקית בגין נזקי גוף ורכוש.

בהתאם לחוק חוזה ביטוח, ביטוח מפני חבות מכסה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בהם בשל חבותו. הוצאות משפטיות אלה מכוסות אף מעבר לגבולות האחריות.

ביטוח עבודות קבלניות נועד לספק הגנה לפרויקטים בהקמה. ביטוח עבודות קבלניות מכסה אובדן או נזק שייגרם לפרויקט עצמו על כל שלביו. כמו כן, ניתן לרכוש, תמורת פרמיה נוספת, כיסוי גם לגניבה, פריצה ושוד, וכן לסיכוני טבע, לרבות רעידת אדמה. לצד ביטוחי הרכוש ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי לאחריות כלפי צד שלישי - גוף ורכוש, וכן ביטוח חבות מעבידים. הכיסוי הוא עד תום תקופת הביטוח, או השימוש/מסירה של הפרויקט, הראשון מביניהם.

קבלנים יכולים לרכוש כיסויים נוספים שאינם נכללים באופן אוטומטי בפוליסת הביטוח ובהם: הוצאות בגין פינוי הריסות הרכוש המבוטח עקב נזק מכוסה – מבנה עזר וציוד קל, רכוש עליו עובדים, רכוש סמוך, במקרה של פריצה, שוד או גניבה ובמקרה של נזק שנגרם כתוצאה מרעידת אדמה.

ביטוח אחריות נושאי משרה נועד לכסות את חבותם החוקית של דירקטורים ונושאי משרה אחרים (Directors & Officers) , בגין נזק כספי שנגרם עקב מעשה או מחדל שעשו או נמנעו מלעשות, בתום לב או מחמת רשלנות, בכפוף לחריגים בפוליסה, בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ואשר התביעה בגינם הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה (פוליסה זו היא פוליסה על בסיס מועד הגשת התביעה (claims made basis ). החבות המכוסה על פי פוליסה זו היא מכוח חוק החברות והוראות חוק נוספות, המטילות חבות אישית על נושאי משרה, לרבות חובת זהירות וחובת אמונים. חברת הביטוח תשלם למבוטח (נושא המשרה) או תשפה את בעלת הפוליסה (בדרך כלל החברה הרוכשת את הכיסוי עבור נושאי המשרה המכהנים בה), בגין תשלום ששילמה לנושא המשרה, והיתה רשאית לעשות כן על פי חוק.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter