דירוג

דירוג

חברה דירוג תאריך עדכון חברה מדרגת דו"ח דירוג עדכני
כלל חברה לביטוח בע"מ

+ilAA / שלילי (דירוג מנפיק)
-ilAA / (חוב משני נחות)
ilAA (חוב נחות)
ספטמבר 2019 Standard & Poor’s Maalot דירוג ע"י חברת מעלות
ilAa1 / יציב (I.F.S.)
ilAa2 / יציב (הון משני נחות)
ilAa3 / יציב (הון משני מורכב)
יולי 2014 Midroog דירוג ע"י חברת מידרוג
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter