דיווחים מיידיים

להנגשת כל המסמכים במסך לחץ כאן
הקבצים והמסמכים במסך, מופיעים במצב נגיש
דיווח מיידי אודות אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד כלל פנסיה וגמל
דיווח מיידי אודות מחיקת ערעור על דחיית בקשה לאישור בקשה לייצוגית נגד חב הבת ואחרים
דיווח מיידי אודות אישור בהמ"ש על מחיקת ייצוגית נגד בת בק"ע גביית פרמיה ממבוטח גם לאחר שהודיע על ביטול הפוליסה -תיקון טעות סופר
דיווח מיידי אודות זימון אסיפה שנתית ל-27.12.18 מינוי מחדש דירק', כתב הצבעה ועוד
דיווח מיידי אודות מכירת מניות החברה על ידי בנק הפועלים בעסקאות מחוץ לבורסה
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד כלל ביטוח בטענה לסירוב תשלום פיצוי בגין ירידת ערך לרכב מעל 3.5 טון עקב מקרה ביטוח
דיווח מיידי: מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa1 לאיתנות הפיננסית של כלל ביטוח ומותירה על כנם דירוגי Aa2 להון משני נחות ו-Aa3 להון משני מורכב
דיווח מיידי אודות הודעותיהם של בנק הפועלים ואידיבי פתוח על התקשרות בהסכם לצורך מכירת מניות החברה שמוחזקות על ידי בנק הפועלים
דיווח מיידי אודות הגשת הודעת מחיקת תובענה מצד התובע הייצוגי
דיווח מיידי: בימ"ש אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מתובענה נגד בת-המשך 16.12.15
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטנה לשינוי באופן חד צדדי תנאי פוליסות ביטוח חיים, תאונה, מחלה ונכות ללא הסכמת מבוטחים
דיווח מיידי אודות אשרור דירוג על ידי מעלות
דיווח מיידי אודות תשובת היועץ המשפטי לממשלה בבקשת רשות הערעור ביצוגית נגד בת ועוד,לומדת-תיקון טעות סופר
דיווח מיידי: אדבפ מכרה 5% ממניות כללבט בעסקת החלף תמורת כ-173 מ'ש
דיווח מיידי אודות תוצ' אסיפה כללית, עסקה עם בעל שליטה
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח
דיווח מיידי: הממונה הורה לנאמן למנ' אדבפ בכללבט לפעול למכירת 5% ממנ' השליטה עד ליום 3.9.18
דיווח מיידי: כלל ביטוח (בת) לא זכתה במכרז לביטוח סיעודי של קופ"ח מכבי
דיווח מיידי אודות הגשת ערעור לבימ"ש העליון על פסק הדין בבקשה ליצוגית נגד בת-המשך - תיקון מס' אסמכתא
דיווח מיידי אודות תגובה לפרסומים בק"ע דוח ביקורת בנושא תשלומים לקופת גמל בכלל ביטוח
דיווח מיידי אודות זימון אסיפה מיוחדת ל-14.8.18- תנאי העסקת מנכ"ל
דיווח מיידי אודות המבקשים בבקשה ליצוגית נגד בת בבקשה לבימ"ש העליון לקיום דיון נוסף בפס"ד
דיווח מיידי אודות פשרה ביצוגית נגד בת בק"ע ביטוח סיעודי בקרן פנסיה מקפת, כפוף לאישור בימ"ש
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה להעלאת דמי ניהול בפוליסת ביטוח מנהלים
דיווח מיידי: בימ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד בת בק"ע מועד זכאות לקבלת תמולי ביטוח סיעודי
דיווח מיידי: בימ"ש עליון קיבל את הערעור על החלטת אישור בקשה ליצוגית נ' חב' בת וחב ביטוח נוספות-תיקון
דיווח מיידי אודות תביעה לביטול פסק דין המבטל את פסק בורר כנגד כלל פיננסים סטוחה-המשך מ- 2009
דיווח מיידי אודות בקשה להסתלקות מוסכמת מיצוגית נגד בת בק"ע יישום שיטת הבדיקה ביישוב תביעות בביטוח סיעודי
דיווח מיידי אודות אישור בימ"ש על הסתלקות מיצוגית נגד בת בק"ע תחשיב שגוי של דמי ביטוח בעת החלפת רכב בפוליסה
דיווח מיידי אודות אישור הסתלקות מיצוגית נגד חב בת בק"ע גבית פרימת "תוספת סיכון" הנובעת מאופי עבודת המבוטחים, גם בתקופות בהן הם אינם עובדים
דיווח מיידי: אדבפ חזרה בה מערעור שהגישה בק"ע שיקול הדעת שניתן לנאמן במכ' 5% ממנ' החברה
דיווח מיידי אודות ייצוגית כנגד בת וחב' ביטוח נוספת בטענה לגביית דמי ביטוח ביתר
דיווח מיידי אודות הגשת עמדת רשות שוק ההון לבימ"ש ל-2 ייצוגיות כנגד בת ונכדה בטענה לגביה הוצ' ניהול השקעות
דיווח מיידי אודות מכירה נוספת של 5% ממניות החברה על ידי אידיבי - שנכון להיום מחזיקה 34.8% במישרין ובאמצעות הנאמן
דיווח מיידי בדבר בקשה ליצוגית נגד חב' נכדה בטענה לגביית דמי ביטוח שארים מעמיתים שאין להם שארים
דיווח מיידי אודות אישור בית המשפט לפשרה בתביעה ייצוגית שהתנהלה כנגד החברה וחברות נוספות
דיווח מיידי אודות בקשה לייצוגית נגד הבת ועוד בטענה לאי תשלום רכיב המע"מ בגין נזקים שלא תוקנו בפועל
דיווח מיידי אודות תוצ' אסיפה כללית, עסקה עם בעל שליטה
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח
להנגשת כל המסמכים במסך לחץ כאן
הקבצים והמסמכים במסך, מופיעים במצב נגיש
דיווח מיידי אודות הודעת הודעת כלל חב לביטוח: מעלות מאשררת דרוג +AA, תחזית יציבה
דיווח מיידי בדבר הצעה לרכישת כלל עסקי ביטוח
דיווח מיידי אודות מכירת 5% ממניות החב לפי 59.86שח למניה,סה"כ תמורה כ - 166מ'שח
דיווח מיידי אודות תובענה חדשה ובקשה לאישורה כיצוגית נ' חב נכדה ונוספות, בק"ע עלויות תפעול הסדרים פנסיוניים
דיווח מיידי אודות פניית אדבפ לבמ"ש בבקשה למכירת 5% ממניות החב בדרך של עסקת החלף -המשך דיווחים
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לביצוע תחשיב שגוי של דמי ביטוח בעת החלפת רכב בפוליסה
דיווח מיידי בדבר קבלת דרישה מבנק ירושלים לשיפוי בגין אישור תביעה יצוגית נ' בטוחה
דוח מיידי אודות החלטת ביהמש העליון בבקשה ליצוגית נגד בת, המשך 13.9.16
דוח מיידי אודות הסתיימה תקופת בדיקות נאותות למכ' החז' אדבפ בחב ע"פ עקרונות מ-5.9,27.7,נמשך מו"מ
דוח מיידי אודות בימ"ש אישר בקשה לתיקון הסדר פשרה והורה לכלל ביטוח לעדכנו בדבר השלמת ביצוע-המשך
דוח מיידי אודות 22בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לגביית פרמיה ממבוטח גם לאחר שהודיע כי על ביטול הפוליסה
דוח מיידי אודות הממונה הורה לנאמן להמשיך לפעול למכ' 5% מהשליטה בחברה עד 3.1.18
דוח מיידי אודות החלטת בימ"ש העליון בבקשת קופ"ח בתביעה נגזרת בק"ע חפיפה בין שב"ן לבטוח בריאות
דוח מיידי אודות בהמ"ש אישר הסתלקות מבקשה לייצוגית נגד בת בק"ע גביה במסגרת ביטוח חיים, המשך
דוח מיידי אודות אדבפ מכרה 5% ממניות החבבדרך של עסקת החלף תמורת 152.5מ'שח,תחזיק בחב 44.9%
דוח מיידי אודות שיוך התח' לקרנות אגח חץ למבוטחי גמלה ע"י בת הביא לקיטון בעתודות וגידול ברווח של כ-58מ'ש(אחרי)בדוח החב ל-30.6.17
דוח מיידי אודות בקשה בהסכמה להסתלקות מייצוגית נגד הראל פיאה קרנות נאמנות ואחרים-המשך
דוח מיידי אודות מנכל החברה הודיע על נכונותו להאריך את כהונתו בשנתיים נוספות,כפוף
דוח מיידי אודות נחתם הסכם קיבוצי בין חב בנות לבין ההסתדרות וועד העובדים
דוח מיידי אודות הסכמות עקרוניות עם ההסתדרות בק"ע ההסכם הקיבוצי-תיקון טעות אנוש
דוח מיידי אודות השביתה הסתיימה,נחתם הסכם ביניים בין חב הבנות לועד וההסתדרות,השפעה לא מהותית על הדוחות
דוח מיידי אודות הודעת אדבפ בק"ע רשום שעבוד על 2,765,071 מניות החב לטובת אגח יא'
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter