דיווחים מיידיים

דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה להעלאת דמי ניהול בפוליסת ביטוח מנהלים
דיווח מיידי: בימ"ש אישר הסתלקות מיצוגית נגד בת בק"ע מועד זכאות לקבלת תמולי ביטוח סיעודי
דיווח מיידי: בימ"ש עליון קיבל את הערעור על החלטת אישור בקשה ליצוגית נ' חב' בת וחב ביטוח נוספות-תיקון
דיווח מיידי אודות תביעה לביטול פסק דין המבטל את פסק בורר כנגד כלל פיננסים סטוחה-המשך מ- 2009
דיווח מיידי אודות בקשה להסתלקות מוסכמת מיצוגית נגד בת בק"ע יישום שיטת הבדיקה ביישוב תביעות בביטוח סיעודי
דיווח מיידי אודות אישור בימ"ש על הסתלקות מיצוגית נגד בת בק"ע תחשיב שגוי של דמי ביטוח בעת החלפת רכב בפוליסה
דיווח מיידי אודות אישור הסתלקות מיצוגית נגד חב בת בק"ע גבית פרימת "תוספת סיכון" הנובעת מאופי עבודת המבוטחים, גם בתקופות בהן הם אינם עובדים
דיווח מיידי: אדבפ חזרה בה מערעור שהגישה בק"ע שיקול הדעת שניתן לנאמן במכ' 5% ממנ' החברה
דיווח מיידי אודות ייצוגית כנגד בת וחב' ביטוח נוספת בטענה לגביית דמי ביטוח ביתר
דיווח מיידי אודות הגשת עמדת רשות שוק ההון לבימ"ש ל-2 ייצוגיות כנגד בת ונכדה בטענה לגביה הוצ' ניהול השקעות
דיווח מיידי אודות מכירה נוספת של 5% ממניות החברה על ידי אידיבי - שנכון להיום מחזיקה 34.8% במישרין ובאמצעות הנאמן
דיווח מיידי בדבר בקשה ליצוגית נגד חב' נכדה בטענה לגביית דמי ביטוח שארים מעמיתים שאין להם שארים
דיווח מיידי אודות אישור בית המשפט לפשרה בתביעה ייצוגית שהתנהלה כנגד החברה וחברות נוספות
דיווח מיידי אודות בקשה לייצוגית נגד הבת ועוד בטענה לאי תשלום רכיב המע"מ בגין נזקים שלא תוקנו בפועל
דיווח מיידי אודות הסכם עם ההסתדרות וועד העובדים בחברה לתשלום מענק במקרה של העברת שליטה בחברה
דיווח מיידי אודות מינוי ועדת איתור למינוי מנכ"ל לחברה
דיווח מיידי אודות הודעת הודעת כלל חב לביטוח: מעלות מאשררת דרוג +AA, תחזית יציבה
דיווח מיידי בדבר הצעה לרכישת כלל עסקי ביטוח
דיווח מיידי אודות מכירת 5% ממניות החב לפי 59.86שח למניה,סה"כ תמורה כ - 166מ'שח
דיווח מיידי אודות תובענה חדשה ובקשה לאישורה כיצוגית נ' חב נכדה ונוספות, בק"ע עלויות תפעול הסדרים פנסיוניים
דיווח מיידי אודות פניית אדבפ לבמ"ש בבקשה למכירת 5% ממניות החב בדרך של עסקת החלף -המשך דיווחים
דיווח מיידי אודות בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לביצוע תחשיב שגוי של דמי ביטוח בעת החלפת רכב בפוליסה
דיווח מיידי בדבר קבלת דרישה מבנק ירושלים לשיפוי בגין אישור תביעה יצוגית נ' בטוחה
דוח מיידי אודות החלטת ביהמש העליון בבקשה ליצוגית נגד בת, המשך 13.9.16
דוח מיידי אודות הסתיימה תקופת בדיקות נאותות למכ' החז' אדבפ בחב ע"פ עקרונות מ-5.9,27.7,נמשך מו"מ
דוח מיידי אודות בימ"ש אישר בקשה לתיקון הסדר פשרה והורה לכלל ביטוח לעדכנו בדבר השלמת ביצוע-המשך
דוח מיידי אודות 22בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לגביית פרמיה ממבוטח גם לאחר שהודיע כי על ביטול הפוליסה
דוח מיידי אודות הממונה הורה לנאמן להמשיך לפעול למכ' 5% מהשליטה בחברה עד 3.1.18
דוח מיידי אודות החלטת בימ"ש העליון בבקשת קופ"ח בתביעה נגזרת בק"ע חפיפה בין שב"ן לבטוח בריאות
דוח מיידי אודות בהמ"ש אישר הסתלקות מבקשה לייצוגית נגד בת בק"ע גביה במסגרת ביטוח חיים, המשך
דוח מיידי אודות אדבפ מכרה 5% ממניות החבבדרך של עסקת החלף תמורת 152.5מ'שח,תחזיק בחב 44.9%
דוח מיידי אודות שיוך התח' לקרנות אגח חץ למבוטחי גמלה ע"י בת הביא לקיטון בעתודות וגידול ברווח של כ-58מ'ש(אחרי)בדוח החב ל-30.6.17
דוח מיידי אודות בקשה בהסכמה להסתלקות מייצוגית נגד הראל פיאה קרנות נאמנות ואחרים-המשך
דוח מיידי אודות מנכל החברה הודיע על נכונותו להאריך את כהונתו בשנתיים נוספות,כפוף
דוח מיידי אודות נחתם הסכם קיבוצי בין חב בנות לבין ההסתדרות וועד העובדים
דוח מיידי אודות הסכמות עקרוניות עם ההסתדרות בק"ע ההסכם הקיבוצי-תיקון טעות אנוש
דוח מיידי אודות השביתה הסתיימה,נחתם הסכם ביניים בין חב הבנות לועד וההסתדרות,השפעה לא מהותית על הדוחות
דוח מיידי אודות הודעת אדבפ בק"ע רשום שעבוד על 2,765,071 מניות החב לטובת אגח יא'
דיווח מיידי בדבר עמדת היועמ"ש בנוגע לתביעה נ' בת ואחרים בטענה לאפליית נשים בתעריפי ביטוח חיים
דיווח מיידי בדבר בקשה להסכם פשרה בייצוגית נגד אם בק"ע הפלייה בפוליסת ביטוח בריאות-המשך מ-09.06.16
דיווח מיידי בדבר דחיית הסדר פשרה ואישור חלקי ניהול תביעה יצוגית נגד בת ועוד בק"ע גביית "גורם פוליסה" מלקוחות
דיווח מיידי בדבר יצוגית נוספת נגד נכדה בק"ע גביית הוצאות ניהול בקופ"ג,לומדת 10.11.16
דיווח מיידי בדבר בקשה ליצוגית נ' בת ונוספת בק"ע ביטוח תאונות אישיות לתלמידים 02.11.16
דיווח מיידי בדבר בקשה ליצוגית נ' נכדה בק"ע גביית הוצ' ניהול בקרן השתלמות-המשך 26.10.16
דיווח מיידי בדבר בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע שחרור רכיב הפיצויים בביטוח מנהלים 26.09.16
דיווח מיידי בדבר עמדת היועמ"ש להסדר פשרה נגד בת בק"ע איתור מוטבים והשבת כספים 25.09.16
דיווח מיידי בדבר בקשה ליצוגית נ' בת ועוד בק"ע כיסויים מיותרים בביטוחי בריאות 22.09.16
דיווח מיידי בדבר אישור תובענה כייצוגית חברה בת 21.07.16
דיווח מיידי בדבר מחיקת בקשת פירוק אידיבי 19.07.16
דיווח מיידי בדבר בקשה למתן הוראות נאמן - כלל 19.07.16
דיווח מיידי בדבר ערעור על דחיית יצוגית חברה בת 19.07.16
דיווח מיידי בדבר תביעה נגזרת דסק"ש עדכון 19.07.16
דיווח מיידי בדבר מחיקת תובענה ייצוגית בת 19.07.16
דיווח מיידי בדבר הודעת הנאמן לאידיבי פתוח 07.07.16
דיווח מיידי בדבר הצעה לרכישת שליטה בחברה - עדכון 07.07.16
דיווח מיידי בדבר בקשה לצו מניעה מחיקה על הסף 20.06.16
דיווח מיידי בדבר מכתב הנאמן לאידיבי ותשובתה 20.06.16
דיווח מיידי בדבר תביעה לביטול פסק דין חברה נכדה 05.06.16
דיווח מיידי בדבר בקשת פירוק לאידיבי פתוח 05.06.16
דיווח מיידי בדבר דחיית תובענה ייצוגית חברה בת 07.04.16
דיווח מיידי בדבר הפעלת הועדה למינוי דירקטורים 06.04.16
דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה הצעת רכש חליפין 06.04.16
דיווח מיידי בדבר הודעת מחיקה ייצוגית בת 06.04.16
דיווח מיידי בדבר תגובת הממונה לבקשה לצו מניעה 29.03.16
דיווח מיידי בדבר עמדת היועמש בייצוגית בת 29.03.16
דיווח מיידי בדבר חוזר הממונה - בחירת קופת גמל 15.03.16
דיווח מיידי בדבר עמדת היועמ"ש בתובענה ייצוגית 01.03.16
דיווח מיידי בדבר בקשה להסדר פשרה בייצוגית בת 01.03.16
דיווח מיידי בדבר תובענה ייצוגית חברה בת 01.03.16
דיווח מיידי בדבר מכתב נאמני אגח אדיבי לממונה 14.02.16
דיווח מיידי בדבר עיכוב הליכי בירור ייצוגית בת 14.02.16
דיווח מיידי בדבר עיכוב הליכי בירור ייצוגית בת 10.02.16
דיווח מיידי בדבר תובענה יצוגית חברה נכדה 10.02.16
דיווח מיידי בדבר החלטת בית משפט בעתירה 10.02.16
דיווח מיידי בדבר תובענה יצוגית חברה נכדה 10.02.16
דיווח מיידי בדבר מכירת החזקות אידיבי עדכון 06.01.16
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter