דיווחים מיידיים

עדכון - הארכת תקופת הבלעדיות בעסקת מקס עד ליום 28.7.22
עדכון - הארכת תקופת הבלעדיות בעסקת מקס עד ליום 28.7.22
בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע פיצוי בפוליסת ביטוח ניתוחים בישראל
בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע פיצוי בפוליסת ביטוח ניתוחים בישראל
אסיפה שזומנה ליום 23.5.22 נדחית ליום 31.5.22
אסיפה שזומנה ליום 23.5.22 נדחית ליום 31.5.22
עדכון בק"ע חתימה הסכם קיבוצי בקבוצת כלל ביטוח -הושלם אישור ההסכם גם בדירקטוריונים של חב' הבנות,המשך
עדכון בק"ע חתימה הסכם קיבוצי בקבוצת כלל ביטוח -הושלם אישור ההסכם גם בדירקטוריונים של חב' הבנות,המשך
הוגש ערעור על החלטת בהמ"ש לדחות בקשה לייצוגית נגד בת ואחרים בק"ע אי תשלום מע"מ בגין נזקים שלא תוקנו בפועל-המשך
הוגש ערעור על החלטת בהמ"ש לדחות בקשה לייצוגית נגד בת ואחרים בק"ע אי תשלום מע"מ בגין נזקים שלא תוקנו בפועל-המשך
הגשת ערעור ע"י התובע בק"ע תובענה יצוגית כנגד בת בנוגע לגביית דמי ביטוח ביתר, המשך, לומדת
הגשת ערעור ע"י התובע בק"ע תובענה יצוגית כנגד בת בנוגע לגביית דמי ביטוח ביתר, המשך, לומדת
זימון אסיפת בעלי מניות ל-23.5.22-בחירה ומינוי דירק' המומלץ ע"י אלרוב, כתב הצבעה ועוד
זימון אסיפת בעלי מניות ל-23.5.22-בחירה ומינוי דירק' המומלץ ע"י אלרוב, כתב הצבעה ועוד
אירועים ועסקאות
אירועים ועסקאות
הממונה על שוק ההון העניק לשלום שי ונטלה שי היתר להחזקת עד 10% מאמצעי השליטה בחברה
הממונה על שוק ההון העניק לשלום שי ונטלה שי היתר להחזקת עד 10% מאמצעי השליטה בחברה
דחיית ערעור על החלטה לדחות בגשה לייצוגית נגד חב הבת-המשך
דחיית ערעור על החלטה לדחות בגשה לייצוגית נגד חב הבת-המשך
עדכון שיעור פרמיית אי נזילות והשפעתה על דוחות 2021 - תיקון-הפניה לדוחות הכספיים השנתיים
עדכון שיעור פרמיית אי נזילות והשפעתה על דוחות 2021 - תיקון-הפניה לדוחות הכספיים השנתיים
בימ"ש אישר הסכם פשרה בייצוגית כנגד בת, נכדה ואחרות בק"ע גביית פרמיות עודפות בביטוחי נסיעות לחו"ל
בימ"ש אישר הסכם פשרה בייצוגית כנגד בת, נכדה ואחרות בק"ע גביית פרמיות עודפות בביטוחי נסיעות לחו"ל
עדכון לשינוי מבנה ארגוני ומינוי מר משה בר סימן טוב למנהל חטיבת הבריאות
עדכון לשינוי מבנה ארגוני ומינוי מר משה בר סימן טוב למנהל חטיבת הבריאות
עדכון שיעור פרמיית אי נזילות והשפעתה על דוחות 2021 - תיקון-הפניה לדוחות הכספיים השנתיים
עדכון שיעור פרמיית אי נזילות והשפעתה על דוחות 2021 - תיקון-הפניה לדוחות הכספיים השנתיים
אישור הסכם פשרה בתביעה נגד בת וחב ביטוח נוספות בק"ע יישום הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה על חובות פסוקים 7.2
אישור הסכם פשרה בתביעה נגד בת וחב ביטוח נוספות בק"ע יישום הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה על חובות פסוקים 7.2
7.2-ערעור על פס"ד שדחה בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח-המשך
7.2-ערעור על פס"ד שדחה בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח-המשך
הוחלט על שינוי מבנה ארגוני בקבוצת כלל עסקי ביטוח ,החל מיום 1.2.22
הוחלט על שינוי מבנה ארגוני בקבוצת כלל עסקי ביטוח ,החל מיום 1.2.22
עדכון בק"ע בחינת הנפקה לציבור של מניות של החב'-תשובת החב' לאלרוב וכן פניה נוספת של בע"מ נוסף לדחיית ההנפקה, המשך
עדכון בק"ע בחינת הנפקה לציבור של מניות של החב'-תשובת החב' לאלרוב וכן פניה נוספת של בע"מ נוסף לדחיית ההנפקה, המשך
אלרנד בפניה נוספת לכללבט בק"ע בחינת הנפקה לציבור של מניות
אלרנד בפניה נוספת לכללבט בק"ע בחינת הנפקה לציבור של מניות
תוצ' הנפקה של מניות לציבור ע"י דוח הצעת מדף מיום 13.1.22
תוצ' הנפקה של מניות לציבור ע"י דוח הצעת מדף מיום 13.1.22
בקשת הסתלקות מבקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' ובת בק"ע מכירת החזקות חב' הקבוצה באלרוב
בקשת הסתלקות מבקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' ובת בק"ע מכירת החזקות חב' הקבוצה באלרוב
בית המשפט המחוזי אישר את הסתלקות מהבקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' ובת, המשך
בית המשפט המחוזי אישר את הסתלקות מהבקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' ובת, המשך
ועדת הכספים של הכנסת אישרה תיקון תקנות דמי ניהול למקבלי קצבאות, צפוי לפגוע בהכנסות וברווחיות
ועדת הכספים של הכנסת אישרה תיקון תקנות דמי ניהול למקבלי קצבאות, צפוי לפגוע בהכנסות וברווחיות
הוחלט על בחינת אפשרות להנפיק לציבור מניות רגילות
הוחלט על בחינת אפשרות להנפיק לציבור מניות רגילות
בית משפט אישר הסתלקות מיצוגית נגד בת בטענה לגבייה שלא כדין הפרשי הצמדה וריבית בדמי ביטוח פוליסות רכב ורכוש,המשך
בית משפט אישר הסתלקות מיצוגית נגד בת בטענה לגבייה שלא כדין הפרשי הצמדה וריבית בדמי ביטוח פוליסות רכב ורכוש,המשך
אישור בימ"ש לניהול תובענה יצוגית נגד נכדה בק"ע דמי ניהול קרן פנסיה לגמלאים,המשך
אישור בימ"ש לניהול תובענה יצוגית נגד נכדה בק"ע דמי ניהול קרן פנסיה לגמלאים,המשך
הוחלט על בחינת אפשרות להנפיק לציבור מניות רגילות
הוחלט על בחינת אפשרות להנפיק לציבור מניות רגילות
תוצ' אסיפה כללית מיום 27.12.21
תוצ' אסיפה כללית מיום 27.12.21
פניית בעל המניות אלרוב בק"ע זימון האסיפה השנתית ,החב' החליטה לא לדוחות את מועד האסיפה - 22.12.2021
פניית בעל המניות אלרוב בק"ע זימון האסיפה השנתית ,החב' החליטה לא לדוחות את מועד האסיפה - 22.12.2021
דוח הצעת מדף,הצעת רכש חליפין חלקיות לאג"ח ז וח' באג"ח יב - 07.12.2121
דוח הצעת מדף,הצעת רכש חליפין חלקיות לאג"ח ז וח' באג"ח יב - 07.12.2121
הוגשה לבהמ"ש בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' וחב' בת לבחינת האפשרות לתביעה נגזרת בק"ע מכירת אחזקות החב' באלרוב - 01.12.21
הוגשה לבהמ"ש בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' וחב' בת לבחינת האפשרות לתביעה נגזרת בק"ע מכירת אחזקות החב' באלרוב - 01.12.21
ניתן פס"ד לדחיית ייצוגית נגד בת בק"ע פוליסת ביטוח מתאונה,המשך - 30.11.21
ניתן פס"ד לדחיית ייצוגית נגד בת בק"ע פוליסת ביטוח מתאונה,המשך - 30.11.21
הוגשה לבהמ"ש בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' וחב' בת לבחינת האפשרות לתביעה נגזרת בק"ע מכירת אחזקות החב' באלרוב - 29.11.21
הוגשה לבהמ"ש בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החב' וחב' בת לבחינת האפשרות לתביעה נגזרת בק"ע מכירת אחזקות החב' באלרוב - 29.11.21
התובע בבקשה לאישור תובענה יצוגית נ' בת הגיש בקשה להסתלקות מהבקשה, הבקשה כפופה לאישור בימ"ש- המשך 20.10.21
התובע בבקשה לאישור תובענה יצוגית נ' בת הגיש בקשה להסתלקות מהבקשה, הבקשה כפופה לאישור בימ"ש- המשך 20.10.21
הממונה על שוק ההון אישר את מינוי דירקטורים בחב' הבת בכלל ביטוח - 14.10.21
הממונה על שוק ההון אישר את מינוי דירקטורים בחב' הבת בכלל ביטוח - 14.10.21
בקשה ליצוגית נגד בת ונוספת בטענה לדחיית תביעות ביטוח של ילדים עם צרכים מיוחדים המבוטחים בביטוח סיעודי הסובלים מ"תשישות נפש",לומדת
בקשה ליצוגית נגד בת ונוספת בטענה לדחיית תביעות ביטוח של ילדים עם צרכים מיוחדים המבוטחים בביטוח סיעודי הסובלים מ"תשישות נפש",לומדת
מחיקת תובענה ייצוגית נגד בת בק"ע שיווק פוליסות ביטוח שאינן קופות גמל,המשך
מחיקת תובענה ייצוגית נגד בת בק"ע שיווק פוליסות ביטוח שאינן קופות גמל,המשך
דוח הצעת מדף להנפקת אגח יב ע"פ ת. מדף מיום 29.8.19, הזמנות: 25.8.21
דוח הצעת מדף להנפקת אגח יב ע"פ ת. מדף מיום 29.8.19, הזמנות: 25.8.21
תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקה אפשרית של אגח סדרה יב'
תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הנפקה אפשרית של אגח סדרה יב'
בהמ"ש אישר ייצוגית נגד חב' בת בק"ע ביטול פוליסות ביטוח חיים,לומדת
בהמ"ש אישר ייצוגית נגד חב' בת בק"ע ביטול פוליסות ביטוח חיים,לומדת
פס"ד הדוחה בקשה ליצוגית נגד חב' הבת ונוספות בק"ע ביטוח מקיף לבתי עסק בתקופת התפרצות הקורונה - תיקון דוח
פס"ד הדוחה בקשה ליצוגית נגד חב' הבת ונוספות בק"ע ביטוח מקיף לבתי עסק בתקופת התפרצות הקורונה - תיקון דוח
דירוג חב' הבת-מידרוג קובעת דירוג (Aa3.il(hyb לכתבי התחייבות נדחים סד' יב' בסך של עד 400 מ'שח ע.נ שתנפיק חב' הבת, אופק הדירוג יציב
דירוג חב' הבת-מידרוג קובעת דירוג (Aa3.il(hyb לכתבי התחייבות נדחים סד' יב' בסך של עד 400 מ'שח ע.נ שתנפיק חב' הבת, אופק הדירוג יציב
בקשת הסתלקות מתובענה ייצוגית חברה בת בק"ע פוליסת ביטוח חיים קבוצתי שמכרה מבלי להודיע על ביטול הפוליסה, כפוף
בקשת הסתלקות מתובענה ייצוגית חברה בת בק"ע פוליסת ביטוח חיים קבוצתי שמכרה מבלי להודיע על ביטול הפוליסה, כפוף
בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע גמלא מפוליסה משתתפת ברווחי השקעות
בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע גמלא מפוליסה משתתפת ברווחי השקעות
מידרוג מותירה את דירוג האיתנות הפיננסית (IFS) הקיים (Aa1) של כלל ביטוח וכן את הדירוג הקיים (Aa3) (hyb) של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרות ג', ט' י' ו- יא'). אופק הדירוג שונה משלילי ליציב.
מידרוג מותירה את דירוג האיתנות הפיננסית (IFS) הקיים (Aa1) של כלל ביטוח וכן את הדירוג הקיים (Aa3) (hyb) של כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרות ג', ט' י' ו- יא'). אופק הדירוג שונה משלילי ליציב.
אסיפה ביום 17.6.21-הסרת נושא מספר 2
אסיפה ביום 17.6.21-הסרת נושא מספר 2
ביהמ"ש דחה בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לתשלום למבוטחים תשואה ריבית נמוכה-המשך
ביהמ"ש דחה בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לתשלום למבוטחים תשואה ריבית נמוכה-המשך
בת השלימה רכישת מניות דוידוף-המשך
בת השלימה רכישת מניות דוידוף-המשך
בערעור לבימ"ש העליון על פס"ד חלקי המאשר באופן חלקי ייצוגית נגד החברה בק"ע ריבית בגין תגמולי ביטוח
בערעור לבימ"ש העליון על פס"ד חלקי המאשר באופן חלקי ייצוגית נגד החברה בק"ע ריבית בגין תגמולי ביטוח
אסיפה שזומנה ליום 27.5.21 נדחית ליום 17.6.21-הוספת נושא לסדר היום
אסיפה שזומנה ליום 27.5.21 נדחית ליום 17.6.21-הוספת נושא לסדר היום
זימון אסיפה מיוחדת ל-27.5.21- תנאי כהונת יו"ר, מינוי דח"צ, כתב הצבעה ועוד
זימון אסיפה מיוחדת ל-27.5.21- תנאי כהונת יו"ר, מינוי דח"צ, כתב הצבעה ועוד
בקשה לייצוגית נגד בת בק"ע העברת מידע של הלקוחות לצדדים שלישיים ,פרטים,לומדת
בקשה לייצוגית נגד בת בק"ע העברת מידע של הלקוחות לצדדים שלישיים ,פרטים,לומדת
הנפקה לעובדים - תיקון דוח
הנפקה לעובדים - תיקון דוח
קול קורא על ידי הועדה למינוי דירקטורים בכלל ביטוח
קול קורא על ידי הועדה למינוי דירקטורים בכלל ביטוח
הגישה ביחד עם כלל ופעילים הצעה לא מחייבת לרכישת חלק מחב בקבוצת פסגות בית השקעות
הגישה ביחד עם כלל ופעילים הצעה לא מחייבת לרכישת חלק מחב בקבוצת פסגות בית השקעות
פס"ד חלקי בבקשה לאישור תובענה כייצוגית נ' כלל ביטוח ונוספות בעניין תשלומי ריבית בגין תגמולי ביטוח, בוחנת השלכות
פס"ד חלקי בבקשה לאישור תובענה כייצוגית נ' כלל ביטוח ונוספות בעניין תשלומי ריבית בגין תגמולי ביטוח, בוחנת השלכות
בת בהסכם לרכישת מלוא מנ' חב' דוידוף ,פרטים,כפוף
בת בהסכם לרכישת מלוא מנ' חב' דוידוף ,פרטים,כפוף
עדכון בק"ע ייצוגית נגד בת בק"ע הנחה בפוליסות מסוימות,המשך מ-11.1.21
עדכון בק"ע ייצוגית נגד בת בק"ע הנחה בפוליסות מסוימות,המשך מ-11.1.21
בימש דחה בקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה, המשך מ-16.11.20
בימש דחה בקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה, המשך מ-16.11.20
בהמ"ש אישור באופן חלקי ייצוגית נגד חב' בת בק"ע הנחה במעבר מפוליסות קבוצתיות לפוליסות פרטיות בביטוח סיעודי,המשך
בהמ"ש אישור באופן חלקי ייצוגית נגד חב' בת בק"ע הנחה במעבר מפוליסות קבוצתיות לפוליסות פרטיות בביטוח סיעודי,המשך
בימ"ש אישר הסדר פשרה ביצוגית נגד בת בק"ע שינוי תנאי פוליסות ביטוח חיים, תאונה, מחלה ונכות - 23.02.21
בימ"ש אישר הסדר פשרה ביצוגית נגד בת בק"ע שינוי תנאי פוליסות ביטוח חיים, תאונה, מחלה ונכות - 23.02.21
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה הצגת מצגי שווא בעת שיווק פוליסות ביטוח שאינ קופות גמל - 08.03.2021
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה הצגת מצגי שווא בעת שיווק פוליסות ביטוח שאינ קופות גמל - 08.03.2021
בקשה להסכם פשרה בבקשה לייצוגית נגד בת בנוגע למדיניות ריבית והצמדה -המשך - 08.03.2021
בקשה להסכם פשרה בבקשה לייצוגית נגד בת בנוגע למדיניות ריבית והצמדה -המשך - 08.03.2021
מועד פרסום דוחות לרבעון 1 2021 ושיחת ועידה ביום 31.5.21
מועד פרסום דוחות לרבעון 1 2021 ושיחת ועידה ביום 31.5.21
הענקת היתר להחזקת עד 15% מאמצעי השליטה בחברה לאלפרד אקירוב, ג'ורג'י אקירוב ושרון אקירוב
הענקת היתר להחזקת עד 15% מאמצעי השליטה בחברה לאלפרד אקירוב, ג'ורג'י אקירוב ושרון אקירוב
מעלות מאשררת דירוג +ilAA לכלל חברה לביטוח ומשנה תחזית ליציבה ומאשררת דירוג -ilAA לכתבי התחייבות
מעלות מאשררת דירוג +ilAA לכלל חברה לביטוח ומשנה תחזית ליציבה ומאשררת דירוג -ilAA לכתבי התחייבות
בהמ"ש אישר ייצוגית נגד חב' בת בק"ע ביטול פוליסות ביטוח חיים,לומדת
בהמ"ש אישר ייצוגית נגד חב' בת בק"ע ביטול פוליסות ביטוח חיים,לומדת
ערעור על פס"ד של דחה בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח
ערעור על פס"ד של דחה בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לריבית בשיעורים נמוכים בפוליסות ביטוח
בימש דחה בקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה, המשך מ-16.11.20
בימש דחה בקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה, המשך מ-16.11.20
בהמ"ש אישור באופן חלקי ייצוגית נגד חב' בת בק"ע הנחה במעבר מפוליסות קבוצתיות לפוליסות פרטיות בביטוח סיעודי,המשך
בהמ"ש אישור באופן חלקי ייצוגית נגד חב' בת בק"ע הנחה במעבר מפוליסות קבוצתיות לפוליסות פרטיות בביטוח סיעודי,המשך
מכתב הממונה על שוק ההון בדבר הבהרות בקשר עם מתווה הפעלת אמצעי שליטה בכלל ביטוח
מכתב הממונה על שוק ההון בדבר הבהרות בקשר עם מתווה הפעלת אמצעי שליטה בכלל ביטוח
אסיפה ב-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ,מדיניות תגמול , כתב הצבעה-הוספת נושאים 17 ו-18 לסדר היום
אסיפה ב-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ,מדיניות תגמול , כתב הצבעה-הוספת נושאים 17 ו-18 לסדר היום
הוגש ערעור לבהמ"ש העליון על פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית נגד בת ונוספות,לומדת,המשך מ-6.10.20
הוגש ערעור לבהמ"ש העליון על פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית נגד בת ונוספות,לומדת,המשך מ-6.10.20
מועד פרסום דוח רבעון 3 לשנת 2020 ושיחת ועידה ביום 30.11.20
מועד פרסום דוח רבעון 3 לשנת 2020 ושיחת ועידה ביום 30.11.20
זימון אסיפה ל-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ,אישור מדיניות תגמול לנ.משרה, כתב הצבעה
זימון אסיפה ל-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ,אישור מדיניות תגמול לנ.משרה, כתב הצבעה
עדכון בבקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה- הגשת חוות דעת מומחים לבית המשפט-המשך
עדכון בבקשה לגילוי מסמכים כנגד החברה- הגשת חוות דעת מומחים לבית המשפט-המשך
עדכון בדבר הליך איתור מועמדים לכהונה בדירקטוריון החברה
עדכון בדבר הליך איתור מועמדים לכהונה בדירקטוריון החברה
כלל ביטוח קיבלה מכתב הממונה בק"ע אישור ניכוי בתקופת הפריסה,המשך
כלל ביטוח קיבלה מכתב הממונה בק"ע אישור ניכוי בתקופת הפריסה,המשך
הגשת הסדר פשרה בייצוגית נגד כלל ביטוח, מותנה לאישור ביהמ"ש,המשך
הגשת הסדר פשרה בייצוגית נגד כלל ביטוח, מותנה לאישור ביהמ"ש,המשך
החל להיות בעל ענין- אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ
החל להיות בעל ענין- אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ
מכתבי הממונה בעניין תקופת הפריסה לצורך עמידה בדרישות הון,המשך
מכתבי הממונה בעניין תקופת הפריסה לצורך עמידה בדרישות הון,המשך
ארועים ועסקאות
ארועים ועסקאות
מכתב הממונה על שוק ההון בדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה בכלל ביטוח
מכתב הממונה על שוק ההון בדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה בכלל ביטוח
מכתב הבהרה מהממונה בק"ע פרסום קול קורא להצעת מועמדים לכהונה בדירק' ובדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה של החברה בכלל ביטוח,המשך
מכתב הבהרה מהממונה בק"ע פרסום קול קורא להצעת מועמדים לכהונה בדירק' ובדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה של החברה בכלל ביטוח,המשך
כלל ביטוח בהסדר פשרה עם תובעים בתובענה ייצוגית משנת 2018, מותנה באישור בימ"ש
כלל ביטוח בהסדר פשרה עם תובעים בתובענה ייצוגית משנת 2018, מותנה באישור בימ"ש
הוחלט על ביצוע שינוי מבני ארגוני בקבוצת כלל
הוחלט על ביצוע שינוי מבני ארגוני בקבוצת כלל
בהמ"ש אישר את הסדר פשרה בייצוגית נגד בת בק"ע דמי ניהול בביטוח מנהלים-הסכום אינו מהותי -המשך
בהמ"ש אישר את הסדר פשרה בייצוגית נגד בת בק"ע דמי ניהול בביטוח מנהלים-הסכום אינו מהותי -המשך
הצעה להגשת מועמדות לכהונה בדירקטוריון החברה
הצעה להגשת מועמדות לכהונה בדירקטוריון החברה
ניתן פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית כנגד בת,המשך מ-22.9.16
ניתן פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית כנגד בת,המשך מ-22.9.16
הוגש ערעור על פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית נגד חב נכדה, המשך מ-31.8.20
הוגש ערעור על פס"ד הדוחה בקשה לאישור ייצוגית נגד חב נכדה, המשך מ-31.8.20
אירועים ועסקאות
אירועים ועסקאות
בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע סעיף בונוס העדר תביעות הכלול בפוליסות בריאות, פרטים
בקשה ליצוגית נגד בת בק"ע סעיף בונוס העדר תביעות הכלול בפוליסות בריאות, פרטים
מעלות מאשררת דירוג מנפיק +ilAA לחב',תחזית הדירוג נותרת שלילית
מעלות מאשררת דירוג מנפיק +ilAA לחב',תחזית הדירוג נותרת שלילית
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לגבית פרמיה חודשית כפולה מזו הקבועה בפוליסת מחלות קשות
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לגבית פרמיה חודשית כפולה מזו הקבועה בפוליסת מחלות קשות
הוגש ערעור לבימ"ש העליון על דחיית יצוגית נגד בת בק"ע גביית תשלום רכיב תת שנתיות בביטוח חיים
הוגש ערעור לבימ"ש העליון על דחיית יצוגית נגד בת בק"ע גביית תשלום רכיב תת שנתיות בביטוח חיים
הארכת הסכם קיבוצי בקבוצת כלל ביטוח עד 31.12.21,כפוף
הארכת הסכם קיבוצי בקבוצת כלל ביטוח עד 31.12.21,כפוף
אדבפ מכרה מחוץ לבורסה כ2.376מ' מניות החב' (כ-3.5%) במחיר 32.475שח למנ' והמתווה הושלם,אדבפ אינה נחשבת ב.עניין בחב'
אדבפ מכרה מחוץ לבורסה כ2.376מ' מניות החב' (כ-3.5%) במחיר 32.475שח למנ' והמתווה הושלם,אדבפ אינה נחשבת ב.עניין בחב'
ניתן פס"ד הדוחה את הבקשה ליצוגית נ' חב נכדה ונוספות, בק"ע עלויות תפעול הסדרים פנסיוניים ,המשך מ-4.5.17
ניתן פס"ד הדוחה את הבקשה ליצוגית נ' חב נכדה ונוספות, בק"ע עלויות תפעול הסדרים פנסיוניים ,המשך מ-4.5.17
אישור ביהמ"ש להסתלקות מתובענה ייצוגית נגד בת,המשך
אישור ביהמ"ש להסתלקות מתובענה ייצוגית נגד בת,המשך
תשובת הממונה לבקשת אדבפ למתן אורכה למכירת 3.5% כללבט:אין מקום לדחיה נוספת-המשך
תשובת הממונה לבקשת אדבפ למתן אורכה למכירת 3.5% כללבט:אין מקום לדחיה נוספת-המשך
בקשה ליצוגית נגד בת ועמותת נתיב בטענה לביטול באופן חד צדדי ביטוח חיים קבוצתי שמכרה בת לעמותה מבלי להודיע
בקשה ליצוגית נגד בת ועמותת נתיב בטענה לביטול באופן חד צדדי ביטוח חיים קבוצתי שמכרה בת לעמותה מבלי להודיע
בקשה ליצוגית נ' בת בק"ע יישום יישוב תביעות סיעוד חריג לאחריות המבטח
בקשה ליצוגית נ' בת בק"ע יישום יישוב תביעות סיעוד חריג לאחריות המבטח
בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החברה לצורך בחינת אפשרות להגשת בקשה לתביעה נגזרת נגד הדירק'
בקשה לגילוי ועיון במסמכים כנגד החברה לצורך בחינת אפשרות להגשת בקשה לתביעה נגזרת נגד הדירק'
החלטת דירקטוריון כלל ביטוח בק"ע הקדמת מועד סיום כהונת יו"ר הדירקטוריון,כפוף
החלטת דירקטוריון כלל ביטוח בק"ע הקדמת מועד סיום כהונת יו"ר הדירקטוריון,כפוף
מכתב הממונה לדירקטוריון החב' בנושא הזרמת הון לכלל ביטוח,פרטים,המשך
מכתב הממונה לדירקטוריון החב' בנושא הזרמת הון לכלל ביטוח,פרטים,המשך
עדכון החלטת ועדת השקעות ודירקטוריון החברה בק"ע שימוש בכספי ההנפקה בתקופת הביניים
עדכון החלטת ועדת השקעות ודירקטוריון החברה בק"ע שימוש בכספי ההנפקה בתקופת הביניים
הוגשה ייצוגית נגד בת ו-4 חב ביטוח נוספות בעניין פוליסות ביטוח שנקבעו להם החרגות בגין מצב רפואי קודם,לומדת
הוגשה ייצוגית נגד בת ו-4 חב ביטוח נוספות בעניין פוליסות ביטוח שנקבעו להם החרגות בגין מצב רפואי קודם,לומדת
החלטות דירקטוריון החברה בקשר עם דוח הבודק החיצוני
החלטות דירקטוריון החברה בקשר עם דוח הבודק החיצוני
מענה הדירקטוריון למכתב הממונה בדבר מינוי דירק' בכלל לביטוח
מענה הדירקטוריון למכתב הממונה בדבר מינוי דירק' בכלל לביטוח
מכתב הממונה לחברה בנושא מינוי דירקטורים בכלל ביטוח
מכתב הממונה לחברה בנושא מינוי דירקטורים בכלל ביטוח
הודעת אידיבי פתוח על סגירה של עסקת החלף (2.1%) של מניות החברה, תחזיק כ-8.51%
הודעת אידיבי פתוח על סגירה של עסקת החלף (2.1%) של מניות החברה, תחזיק כ-8.51%
הודעת אידיבי פתוח על השלמת עסקת החלף (2.1%) של מניות החברה
הודעת אידיבי פתוח על השלמת עסקת החלף (2.1%) של מניות החברה
החלטות ועדת ביקורת ודירק' כלל ביטוח בק"ע דוח הבודק
החלטות ועדת ביקורת ודירק' כלל ביטוח בק"ע דוח הבודק
הודעת אידיבי פתוח-הוחלט על סגירת עסקת החלף בנוגע לכ-4.99% ממניות כלל עסקי ביטוח לאור קבלת הצעה מגורם בלתי קשור-המשך
הודעת אידיבי פתוח-הוחלט על סגירת עסקת החלף בנוגע לכ-4.99% ממניות כלל עסקי ביטוח לאור קבלת הצעה מגורם בלתי קשור-המשך
הסדר דיוני בתביעה ייצוגית נגד בת ואחרים בק"ע גביית דמי ביטוח בביטוח רכב מקיף,לפיו צפויים התובעים להסתלק מהתביעה
הסדר דיוני בתביעה ייצוגית נגד בת ואחרים בק"ע גביית דמי ביטוח בביטוח רכב מקיף,לפיו צפויים התובעים להסתלק מהתביעה
מידרוג מותירה דירוג Aa1.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של כלל חברה לביטוח ומותירה דירוגים Aa2.il לכ.התחייבות הנדחים (הון משני נחות) ו-Aa3.il לכ.התחייבות הנדחים (הון משני מורכב) שגויסו ע"י כללבט
מידרוג מותירה דירוג Aa1.il לאיתנות הפיננסית (IFS) של כלל חברה לביטוח ומותירה דירוגים Aa2.il לכ.התחייבות הנדחים (הון משני נחות) ו-Aa3.il לכ.התחייבות הנדחים (הון משני מורכב) שגויסו ע"י כללבט
דני נווה הודיע כי אין בכוונתו לחדש כהונתו כיו"ר דירקטוריון של החברות כלל ביטוח וכלל החזקות
דני נווה הודיע כי אין בכוונתו לחדש כהונתו כיו"ר דירקטוריון של החברות כלל ביטוח וכלל החזקות
הודעת אידיבי פתוח -סגירה (חלקית) של עסקת החלף בנוגע לכ-4.99% ממניות כלל עסקי ביטוח,אדבפ תחזיק כ- 8.5% מהחב'
הודעת אידיבי פתוח -סגירה (חלקית) של עסקת החלף בנוגע לכ-4.99% ממניות כלל עסקי ביטוח,אדבפ תחזיק כ- 8.5% מהחב'
דוח הבודק החיצוני
דוח הבודק החיצוני
בהמ"ש דחה בקשה לאישור ייצוגית נ' בת ואחרת בק"ע גביית תוספת תת שנתית גבוהה בביטוח חיים ,
בהמ"ש דחה בקשה לאישור ייצוגית נ' בת ואחרת בק"ע גביית תוספת תת שנתית גבוהה בביטוח חיים ,
מכתב הממונה לאלפרד אקירוב בענין היתר האחזקה שניתן לו לאחזקה במניות החברה
מכתב הממונה לאלפרד אקירוב בענין היתר האחזקה שניתן לו לאחזקה במניות החברה
מינוי בודק חיצוני ומכתב הממונה לבעל מניות,המשך
מינוי בודק חיצוני ומכתב הממונה לבעל מניות,המשך
תיישם ארכה לפרסום דוח רבעון 1 2020 כך שיפורסם עד ליום 30.6.20
תיישם ארכה לפרסום דוח רבעון 1 2020 כך שיפורסם עד ליום 30.6.20
תגובה לפרסומים-הממונה לא מונע התכנסות הדירק' לדון כהונת מנכל אך בתיאום איתו ויאשר מינוי בודק-המשך
תגובה לפרסומים-הממונה לא מונע התכנסות הדירק' לדון כהונת מנכל אך בתיאום איתו ויאשר מינוי בודק-המשך
תגובה לפרסומים בעיתונות - מכתבי מנכ"ל ויו"ר החברה
תגובה לפרסומים בעיתונות - מכתבי מנכ"ל ויו"ר החברה
תגובה לפרסומים -הממונה יבחן את פרטי העניין שנדון בין היו"ר למנכ"ל, הנושא לא נדון בחברה
תגובה לפרסומים -הממונה יבחן את פרטי העניין שנדון בין היו"ר למנכ"ל, הנושא לא נדון בחברה
החלטת בית המשפט לדחיית מכירת 3.2% ממניות החברה על ידי אידיבי פתוח עד ליום 3.9.20
החלטת בית המשפט לדחיית מכירת 3.2% ממניות החברה על ידי אידיבי פתוח עד ליום 3.9.20
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לאספקת שמשות חלופיות שאינן מקוריות ואינן נושאות תו תקן
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה לאספקת שמשות חלופיות שאינן מקוריות ואינן נושאות תו תקן
בקשה ליצוגית נגד בת ואחרים בדרישה להשבת חלק מדמי הביטוח ששולמו בפוליסת ביטוח רכב ודירה עקב הפחתת סיכון עקב התפרצות וירוס הקורונה
בקשה ליצוגית נגד בת ואחרים בדרישה להשבת חלק מדמי הביטוח ששולמו בפוליסת ביטוח רכב ודירה עקב הפחתת סיכון עקב התפרצות וירוס הקורונה
התאמות בשכר וכוח האדם בקבוצה לאור התפרצות נגיף הקורונה,פרטים
התאמות בשכר וכוח האדם בקבוצה לאור התפרצות נגיף הקורונה,פרטים
אישור חלקי לניהול תביעה נגד בת כיצוגית בק"ע האופן בו ניתן ניקוד בגין פעולת "השליטה על סוגרים"
אישור חלקי לניהול תביעה נגד בת כיצוגית בק"ע האופן בו ניתן ניקוד בגין פעולת "השליטה על סוגרים"
מכתבי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון לדירק' החב וכלל ביטוח,לומדת
מכתבי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון לדירק' החב וכלל ביטוח,לומדת
בקשה לייצוגית נ' כלל ביטוח וכנגד 11 חברות ביטוח נוספות בטענה לגביית פרמיה עודפת על ביטוחי רכב בתקופת הקורונה
בקשה לייצוגית נ' כלל ביטוח וכנגד 11 חברות ביטוח נוספות בטענה לגביית פרמיה עודפת על ביטוחי רכב בתקופת הקורונה
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה שעקב "חוסר ידיעה" בשל אי המצאת פוליסת ביטוח לתאונות אישיות לתלמידים למבוטחים ובני משפחותיהם ואי פרסומה של הפוליסה,נמנעים המבוטחים מלממש זכותם לפיצוי
בקשה ליצוגית נגד בת בטענה שעקב "חוסר ידיעה" בשל אי המצאת פוליסת ביטוח לתאונות אישיות לתלמידים למבוטחים ובני משפחותיהם ואי פרסומה של הפוליסה,נמנעים המבוטחים מלממש זכותם לפיצוי
בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לשימוש בלוחי תמותה לא עדכניים לחישוב פרמיות בפוליסת ביטוח חיים
בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לשימוש בלוחי תמותה לא עדכניים לחישוב פרמיות בפוליסת ביטוח חיים
הסתלקות מיצוגית נ' בת ונוספות בטענה להחזקת כספים שלא כדין,המשך מ-17.1.19
הסתלקות מיצוגית נ' בת ונוספות בטענה להחזקת כספים שלא כדין,המשך מ-17.1.19
בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לגביית דמי ביטוח לא כדין בגין ריסק זמני
בקשה לייצוגית נגד בת בטענה לגביית דמי ביטוח לא כדין בגין ריסק זמני
בהמ"ש אישר הסתלקות מייצוגית נ' בת ונוספות בטענה להחזקת כספים שלא כדין,המשך
בהמ"ש אישר הסתלקות מייצוגית נ' בת ונוספות בטענה להחזקת כספים שלא כדין,המשך
בקשה לאישור הסדר פשרה לתביעה ייצוגית נגד בת בק"ע הליך מכירת פוליסות ביטוח תאונות אישיות
בקשה לאישור הסדר פשרה לתביעה ייצוגית נגד בת בק"ע הליך מכירת פוליסות ביטוח תאונות אישיות
אסיפה ב-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ, מדיניות תגמול, כתב הצבעה-הסרת מועמדות לדירקטור
אסיפה ב-3.1.21-מינוי דירק',מינוי דח"צ, מדיניות תגמול, כתב הצבעה-הסרת מועמדות לדירקטור
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter