חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל

חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל

ביום 17.02.15 פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון חוזר "מסלולי השקעה בקופות גמל", אשר קובע כי החל מינואר 2016 לקוח חדש המצטרף למוצר פנסיוני ישויך, כברירת מחדל, למסלול השקעה המותאם לגילו (המודל החכ"ם) ומאפשר גם ללקוחות קיימים לבחור להצטרף למסלול השקעה המותאם לגילם. בנוסף, במסגרת החוזר הותאמו שמות מסלולי ההשקעה ומדיניות ההשקעה בכל סוגי התוכניות (פנסיה, גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, ביטוח לעצמאים ותכנית חיסכון לפרט) לנוסח סטנדרטי שנקבע בחוזר, במטרה להקל על הלקוח בהשוואת מסלולי השקעה בין הגופים השונים.

 

להלן מצבת מסלולי השקעה בכל אחת מהתכניות החל מ- 01.01.2016:

 

מצבת מסלולי השקעה בפוליסות ביטוח הכוללות מרכיב חיסכון מסוג פרופיל החל מ- 01.01.2016:

טבלה

 

לידיעתך, החל ממועד התחילה, מסלולי השקעה כללי 3 וכללי 2 יסגרו לשיווק למצטרפים חדשים בפרופיל מנהלים ועצמאיים. מבוטחים אשר נמצאים במסלולים אלו יישארו במסלולי ההשקעה, אלא אם התקבלה הודעה אחרת בכתב מהמבוטח.

 

מצבת מסלולי השקעה בקרן פנסיה "כלל פנסיה מקיפה" ו-"כלל פנסיה משלימה" החל מ- 01.01.2016:
טבלה


לידיעתך, החל ממועד התחילה, מסלול השקעה ספיר ייסגר לשיווק למצטרפים חדשים בקרן פנסיה מקיפה "כלל פנסיה" ומסלול ההשקעה הקיים ב"כלל פנסיה משלימה" ייסגר לשיווק למצטרפים חדשים. עמיתים אשר נמצאים במסלול זה יישארו במסלול ההשקעה, אלא אם התקבלה הודעה אחרת בכתב מהמבוטח.


מצבת מסלולי השקעה בקופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים - קופת גמל "כלל תמר" החל מ- 01.01.2016:
טבלה

 

לידיעתך, החל ממועד התחילה, מסלול השקעה כלל תמר כללי ייסגר לשיווק למצטרפים חדשים לקופת גמל תמר. עמיתים אשר נמצאים במסלול זה יישארו במסלול ההשקעה, אלא אם התקבלה הודעה אחרת בכתב מהמבוטח.

 

מצבת מסלולי השקעה בכלל קרן השתלמות החל מ- 01.01.2016:

שמות מסלולי ההשקעה בקרן ההשתלמות עודכנו בהתאם להוראות חוזר "מסלולי השקעה בקופות גמל".
טבלה

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter