בחודש יולי 2016 עודכן תקנון קרן הפנסיה המשלימה "כלל פנסיה משלימה". עדכון התקנון נערך על בסיס התקנון של קרן הפנסיה המקיפה "כלל פנסיה" ובמסגרתו נוספו לקרן המשלימה מסלולי ביטוח המעניקים לעמיתים כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ומוות בנוסף פנסיית זקנה מגיל פרישה לכל החיים, בדומה לקרן המקיפה.

 

עמיתי הקרן רשאים לעבור למסלולים החדשים באמצעות הגשת בקשה למעבר בין מסלולים. עם זאת, כל עוד לא ביקש העמית לבצע שינוי ולעבור למסלול אחר, יישאר העמית במסלול זקנה בלבד (מסלול ללא כיסויים ביטוחים).

 

למי מיועדת הקרן?
1. לאוכלוסייה המעוניינת ברכישת פנסיה עתידית באמצעות הפקדת סכום חד-פעמי ללא תקרת הפקדות;
2. לאוכלוסייה מבוגרת שמכוח הצטרפותה בגיל מבוגר יחסית ועקב מגבלת ההפקדות החודשיות בקרן פנסיה מקיפה, לא יגיעו לסכום הפנסיה הרצוי;
3. לשכירים בעלי שכר גבוה (מעל פעמיים השכר הממוצע במשק) המעוניינים שיתרת השכר תיועד לחיסכון בקופת גמל משלמת לקצבה.

פנסיה

פרטים כללים על קרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה":

 • השקעה של 100% מהכספים בשוק ההון במטרה להשיג תשואה מירבית לעמיתיה.
 • הקרן פועלת על בסיס עקרון האיזון האקטוארי.
 • הפנסיה צמודה למדד ומתעדכנת במועד עריכת המאזן האקטוארי.
 • הקרן רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור של עד 1.05% מהצבירה ועד 4% מפרמיה ולפנסיונרים 0.5% מהצבירה בלבד.

 

 • "כלל פנסיה משלימה" מקנה לעמיתיה פנסיית זקנה הכוללת:
 • קצבה חודשית קבועה לכל החיים מיום הפרישה.
 • אפשרות לקבל את הקצבה באופן רטרואקטיבי עד 3 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה לפנסיה.
 • מתן אפשרות לקבוע את שיעור הפנסיה שתשולם לשארים בעת פרישה לגימלאות. ניתן לבחור במגוון מסלולים לקבלת הפנסיה, בהתאם למצב האישי ולצרכים בעת פרישה.
 • אפשרות להקדמת מועד קבלת הפנסיה כבר בגיל 60 או לחילופין לדחות את קבלת הפנסיה לאחר גיל הזכאות, ובכך להגדיל את גובה הפנסיה.

 

 • פנסיית נכות הכוללת:
 • קצבה חודשית עד לתקרה של 75% מהשכר, במקרה של אובדן כושר עבודה.
 • אפשרות לתשלום הפנסיה מהיום הראשון בו הפך העמית לנכה ושחרור מתשלום דמי גמולים.

 

 • פנסיית שארים הכוללת:
 • קצבה חודשית לבן/בת הזוג ולילדים במקרה של פטירה, החל מהיום לאחר הפטירה.
 • אפשרות להוון את כספי הפנסיה בשיעור של עד 25% לתקופה של עד 5 שנים.
 • במקרה של פטירת עמית/ה שאין לו/ה בן/בת זוג, ייהנו ילדיו הזכאים לפנסיית שאירים בשיעור של לפחות 60% מפנסיית השאירים הכוללת.

 

 • דגשים תקנונים

חישוב גיל ההצטרפות לעניין גובה הכיסוי הביטוחי

שיעור הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה" יקבע בהתאם לגיל העמית בעת הצטרפותו לקרן, ובהתחשב בהפקדות רציפות אשר הופקדו למסלול זקנה בלבד.
לדוגמא:
עמית הצטרף לקרן בשנת 2006 בגיל 20. באפריל 2016 ביקש העמית לשנות את המסלול הביטוחי ולעבור למסלול בסיסי. במקרה זה, גיל ההצטרפות של העמית יישאר גיל 20 ובהתאם יקבע שיעור הכיסוי הביטוחי.

 

תקרת הכנסה קובעת
ההכנסה הקובעת לא תעלה על תקרה של שלוש פעמים מהשכר הממוצע במשק.

 

 

 • אפשרות בחירה בין מגוון רחב של מסלולים המאפשרים התאמה אישית של מסלול החיסכון למצב האישי של העמית, וכן אפשרות לשנות את המסלול במידת הצורך לכל אורך תקופת החברות בקרן, ובכך להתאים את הכיסוי למצבו של העמית בכל נקודת זמן בחיי החיסכון (לפירוט המסלולים לחץ כאן).
 • אפשרות בחירה בין מגוון של מסלולים לקבלת הפנסיה בהתאם למצבו האישי של העמית וצרכיו, בהגיעו לגיל הפרישה (לפירוט המסלולים לחץ כאן).
 • אפשרות בחירה של מסלול ההשקעה לכספים הצבורים, בהתאם לצרכיו ולהעדפותיו של העמית (לפירוט מסלולי ההשקעה לחץ כאן).
 • ניהול הכספים הצבורים באמצעות כלל ניהול פיננסים (כנ"ף), המעניקה לתיק הנכסים את כל היתרונות, ההשקעות המיוחדות והחידושים בתחום ההשקעות.
 • הגדרת ההכנסה הקובעת המהווה בסיס לחישוב פנסיית הנכות ופנסיית השאירים, באופן המאפשר התייחסות לשכר הגבוה ביותר מבין שתי אפשרויות – ממוצע השכר של שלושה חודשים לפני האירוע המזכה בפנסיה או ממוצע השכר של 12 החודשים שקדמו לאירוע.
 • ויתור על שאירים - עמית ללא בת זוג וילדים מתחת לגיל 21 יכול לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים, לתקופה מוגבלת של עד 24 חודשים בכפוף לתקופה רציפה אחרונה, ברוב מסלולי הביטוח למעט מסלול זקנה ומסלול לנכות בלבד, ובכך להגדיל באופן משמעותי את פנסיית הזקנה. בנוסף, העמית יכול לוותר באופן חלקי על הכיסוי לשאירים לבת הזוג בלבד, ולבטח רק את ילדיו. בנוסף העמית כמובן יכול לבחור להיות במסלול זקנה בלבד ובכך להגדיל את מרכיב החיסכון לזקנה.

 

קידוד מוצר: 512244146-00000000000667

לרכישת קרן פנסיה מבית "כלל פנסיה וגמל", אנא פנה לסוכן ביטוח של "כלל פנסיה וגמל".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-7111110 או 5654* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.