להצגת המונח הרצוי יש ללחוץ על האות הראשונה במונח זה

אגרות חוב מיועדות

אגרות חוב ממשלתיות שהמדינה מנפיקה לקרנות הפנסיה החדשות והוותיקות, לקופות הגמל הותיקות ולביטוחי מנהלים וותיקים בריבית ולתקופה קבועה מראש, כדי להבטיח להן עוגן תשואה עבור שיעור מסוים מנכסיהן. בעקבות הרפורמה בקרנות הפנסיה, הקטינה המדינה את שיעור האג"ח המיועדות לקרנות הפנסיה החדשות ל- 30% מנכסיהן בתשואה שנתית אפקטיבית ריאלית של 4.86%.

אורכת ביטוח

פרק הזמן בו עמית אינו מעביר לקרן הפנסיה תשלומים שוטפים לשם רכישת זכויות בקרן פנסיה, אך לעומת זאת קרן הפנסיה שומרת על העמית בכיסוי ביטוחי. אורכת ביטוח רלוונטית בעיקר בעת תקופה בה העמית מבצע מעבר ממקום עבודה אחד למישנהו ללא רציפות תשלומים מלאה בין שני מקומות העבודה.

איזון אקטוארי

מצב בו הערך הנוכחי של התחייבויות במאזן האקטוארי שווה לערך הנכסים בקרן. היה ותוצאות המאזן האקטוארי מצביעות על פער חיובי או שלילי, מוטלת חובה על החברה המנהלת לאזן את הקרן בדרך של הקטנה או הגדלה של ההתחייבויות לעמיתיה ולגימלאים שמשמעותם הקטנה, או הגדלת הפנסיות המשולמות לגימלאים וכן סכום הצבירה בחשבון האישי של העמיתים הפעילים והמוקפאים.

אירוע פנסיוני מזכה

אירוע המזכה את העמית לתשלומי פנסיה מקרן הפנסיה כגון:
פנסיית זיקנה - המועד שבו הגיע העמית לגיל פרישה.
פנסיית נכות - ממועד תחילת הנכות, לפי שיעור שקבעה הוועדה הרפואית של הקרן.
פנסיית שאירים - מות העמית.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.