כלל פנסיה וגמל הינה חברה בבעלות מלאה של כלל חברה לביטוח בע"מ המוחזקת בבעלות מלאה על ידי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, שהינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא נשלטת על ידי אי די בי חברה לפיתוח בע"מ.

תרשים החזקות עברית מרץ 2013