כיסויים משלימים לקרן הפנסיה

כיסויים משלימים לקרן הפנסיה

כדי להתאים ללקוח את הסדר הביטוח האופטימאלי, אשר ייתן מענה הן לכיסויי הביטוח והן למגבלות של ההגדרות הקיימות בקרן הפנסיה, קיימת סדרת כסויים משלימים לקרן הפנסיה שיש להוסיף אותם על ידי רכישה של פוליסת ביטוח אישית בחברת ביטוח.

 

הכיסויים בקרן הפנסיה הדורשים השלמה בחברת ביטוח:
א. השלמת הגדרה - פנסיית הנכות בקרן הפנסיה מוגדרת כאובדן כושר עבודה מקצועי (רגיל). גם לאחר תיקון הגדרת אובדן הכושר (תקנון חדש), עדיין, עובדים המוגדרים כצווארון לבן יצטרכו השלמת כיסוי ביטוחי בחברת הביטוח (על פי הגדרת עיסוק).
לדוגמא:
עורך דין שהצטרף לקרן הפנסיה ואיבד את כושרו לעבוד כעורך דין, לא יהיה זכאי לפנסיית נכות מקרן הפנסיה כל עוד יוכל לעבוד בעבודה אחרת, כגון עוזר הוראה בפקולטה למשפטים. לעומת זאת, אם ירכוש את תוכנית הביטוח "משלים לפנסיית נכות", יוכל ליהנות מפיצוי חודשי כעורך דין.

דוגמא נוספת:
עובד שהצטרף לקרן וסבל ממחלת גב לפני הצטרפותו- במקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מבעית גב בתוך תקופת האכשרה, לא יקבל פנסיית נכות מהקרן. לעומת זאת, אם רכש כיסוי "משלים פנסיית נכות" והתקבל ללא החרגות אזי יקבל פיצוי על נכותו מחברת הביטוח.

ב. תקופת אכשרה - קרן הפנסיה מחריגה במשך 5 שנים ראשונות, מחלות קימות לפני ההצטרפות.

 

את החוסרים בסעיפים א', ב', אפשר למלא על ידי רכישת התוכנית "משלים פנסיית נכות" אשר תיתן למבוטח פיצוי במקרים בהם קרן הפנסיה לא תשלם או תשלם בחסר.
ההליך דורש כמובן הצהרת בריאות ומילוי טפסי הצטרפות לביטוח כמקובל, כמו כן התוכנית תשחרר את המבוטח מתשלום פרמיה לקרן הפנסיה ותשלם במקומו.
אחד הכיסויים החשובים בקרן הפנסיה נקרא "פנסיית שאירים", והוא מיועד להבטיח את הכנסת המשפחה במקרה של מות העמית/ה. כיסוי זה חשוב מאוד לביטחונה הכלכלי של משפחת העמית, שכן במקרה מוות הוא מעניק לבן או בת הזוג תשלום חודשי קבוע לכל ימיו ולילדים תשלום עד גיל 21.


כעמית בקרן פנסיה, אין לך גמישות מירבית בקביעת הסכום החודשי שיקבלו היקרים לך מכל, ולעיתים אין באפשרותך להתאים את גובה פנסיית השארים לרמת ההכנסות הנוכחית שלך, למספר ילדיך, למקורות הכנסה נוספים וכדומה. כתוצאה מכך, בני המשפחה עלולים להיאלץ, בעת הצורך, להסתפק בתשלום חודשי נמוך מרמת החיים לה הורגלו.

הוספת ריסק (ביטוח למקרה מוות) יכולה להשלים את הכיסוי הביטוחי לתשלום החודשי הניתן על ידי כיסוי פנסיית השאירים בקרן הפנסיה שלך.

 

 

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

כיסויים משלימים לקרן הפנסיה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter