מידע למעסיק - תשלומי המעסיק לקרן פנסיה חדשה

תשלומי המעסיק לקרן פנסיה חדשה

שיעור הפקדות

תשלומי המעסיק לפיצויים, ותגמולים כמוגדר בפקודת מס הכנסה, מוכרים כהוצאה על ידי מס הכנסה.

 

התשלומים המרבים המוכרים למעסיק הם:

 

תשלום מעסיק ע"ח תגמולים - עד 7.5% משכר העובד.

 

תשלום מעסיק ע"ח פיצויים - עד 8.33% משכר העובד.

  • המעסיק נדרש למינימום הפקדה של 5% תגמולים לפני תשלום ע"ח פיצויים לקרן הפנסיה.
  • עבור הפקדות לתגמולים של עד 5% משכר העובד חייבת להיות זהות בין שיעור תשלומי העובד והמעסיק.
  • עבור הפקדות לתגמולים שמעבר ל 5% כאמור לא נדרשת זהות בין תגמולי עובד ומעסיק. כלומר, המעסיק רשאי להגדיל את הפקדותיו עד ל 7.5% משכר העובד ללא הפקדה מקבילה של העובד ובמקביל רשאי העובד להגדיל את הפקדותיו עד ל 7% משכרו ללא הפקדה מקבילה של המעסיק.

 

מגבלות על תשלומי מעסיק לקרן פנסיה.

  • הפקדות המעסיק לא יעלו על 15.83% משכר העובד, וסך כל ההפקדות לקרן מעסיק ועובד יחד, לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
  • הפקדות המעסיק לתגמולים לקרן פנסיה מקיפה וכללית פטורות מתשלום מס עד תקרה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק (34,400 ש"ח נכון ל-2013). מעל שכר זה יש לחייב את העובד במס.

 

מועד הפקדת התשלומים לקרן הפנסיה ע"י המעסיק

בסעיף 20 לתקנות מס הכנסה נקבע כי על המעסיק להעביר את תשלומיו לקופת גמל (קופת גמל לשכירים, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים) עד 15 יום מתום החודש בגינו משולמת המשכורת, או לא יאוחר מ 7 ימים ממועד תשלום המשכורת, לפי המוקדם מבין השניים.

תשלומי המעסיק לקרן פנסיה חדשה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter