יתרונות תכנית הפנסיה

יתרונות תוכנית הפנסיה

לפניכם פירוט היתרונות לתכנית הפנסיה:

 • מדיניות ממשלתית מועדפת ומוכוונת פנסיה
  קיימת העדפה של מדינת ישראל לטובת תוכנית הפנסיה. המדינה מצהירה על כך והנושא הינו חלק מהתוכנית האסטרטגית של משרד האוצר. העדפה זו באה לידי ביטוי בחקיקה ובעוגן תשואה.
 • חברות הביטוח רואות בשוק הפנסיה שוק אסטרטגי
  מאמצי חברות הביטוח מופנים לשוק הפנסיה, בהכרה כי שוק זה עשוי להתפתח ולהוות שוק מרכזי בפעילות חיסכון ארוך הטווח. חברות הביטוח רכשו את קרנות הפנסיה ההסתדרותיות בסכומים ניכרים והקימו אופרציות ניהוליות על מנת להיות שחקן בתחום מרכזי זה.
 • פוטנציאל לגידול השוק - חוק פנסיית חובה, סגירת קרנות ותיקות ופנסיות תקציביות
  שוק הפנסיה הינו השוק הגדל ביותר בשנים האחרונות במסגרת אפיקי החיסכון ארוך הטווח, השוק צפוי לגידול נוסף עקב כניסתם של העצמאיים לשוק וכן עקב החלתו של חוק פנסיית חובה.
 • מוצר בעל יציבות גבוהה
  תוכנית הפנסיה הינה מוצר בעל אוריינטציה ארוכת טווח.
 • יכולת חדירה למכירת מוצרים נוספים (בריאות/סיעוד משלימים)
  קיימים מוצרים משלימים מובהקים לתוכנית הפנסיה - השלמת הפקדות לגמל, ביטוח לדמי מחלה וכיסויים ביטוחיים פרטיים משלימים. לפיכך, פנסיה יכולה לאפשר חדירה לתחומי פעילות משיקים אחרים.
 • תוכניות הפנסיה נחשבות כיום לעדיפות כלכלית על פני תוכניות הקיצבה החדשות
  שיווק תוכנית פנסיה כיום נתפס הן בעיני יועצים מקצועיים והן בעיני העיתונות המקצועית כתוכנית המתאימה ביותר לצרכן, זאת בשל דמי הניהול הנמוכים, התשואה העודפת ומנגנון תמחור הסיכונים ההדדי.
 • מוצרי הפנסיה והביטוח הפכו דומים, עם יתרון לתוכנית הפנסיה המקיפה החדשה המסובסדת
  הדמיון למוצר הביטוחי מקל על ההסבר ללקוח, לעומת מוצר מורכב להסבר עד לרפורמה האחרונה.
 • עוגן תשואה
  קרנות הפנסיה נהנות נכון להיום מהקצאת אג"ח ממשלתי לא סחיר בשיעור של 30% מנכסיהן. האג"ח מונפק בריבית הגבוהה באופן משמעותי מריבית השוק של אגרות חוב דומות ומאפשר בסיס להשגת תשואה כוללת נאותה.
 • חלוקת רווחים לעמיתים
  רווחי נכות/שאירים/תוחלת חיים/עזיבות עמיתים מתורגמים לעודף/גירעון דמוגרפי/אקטוארי, המיוחס מידי חודש/שנה ליתרה הצבורה של העמית בקרן.
 • מוצר פנסיוני גמיש ומותאם לצרכי העמית
  גמישות בבחירת מסלול הפנסיה ומסלול ההשקעה.

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

יתרונות תוכנית הפנסיה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter