מדריך פנסיה לעצמאי - השינויים בתקנות מס הכנסה לעצמאים

השינויים בתקנות מס הכנסה לעצמאים

החל מינואר 2006 נכנס לתוקף "תיקון 153" לתקנות המס, המחייב עמיתים עצמאים בקופ"ג הונית לערוך שינויים משמעותיים כדי להמשיך וליהנות מהטבות המס אשר הקנו להם ההפקדות לקופות הגמל עד כה. (התיקון מתייחס לילידי 1961 ואילך).


שינוי ראשון: משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים במעמד עצמאי

 כספים שהופקדו בקופה החל מ-01.01.2006 יהיו ניתנים למשיכה רק בהגיע העמית/ה לגיל 60 ובתנאי שהיה עמית בקופה 5 שנים לפחות.


שינוי שני: הפקדת רובד ראשון של כספים באפיק קצבתי

ילידי שנת 1961 ואילך לא יכלו להמשיך להפקיד כספים בקופת גמל לתגמולים במעמד עמית עצמאי, אלא אם הפקידו תחילה לאפיק קצבתי (פוליסות ביטוח תגמולים לעצמאיים במסלול קצבתי, או קרן פנסיה).

ההפקדה המינימאלית הנדרשת לאפיק הקצבתי עומדת על לפחות 16.5% מהשכר הממוצע במשק. רק מעבר לסכום זה יכל החוסך להפקיד כספים לקופת הגמל לתגמולים במעמד עצמאי.


שינוי שלישי: החל מינואר 2008 נכנס לתוקפו תיקון לתקנות מס הכנסה שהגדיר מחדש את קופות הגמל והבחין בין קופות גמל לקצבה משלמות וקופות גמל לקצבה שאינן משלמות - מכאן כל קופות הגמל הפכו בהגדרתן לקופות גמל לקצבה כך שאין יותר צורך בהוכחת הפקדה ראשונית לקופת גמל לקצבה כאמור בשינוי השני. כל קרנות הפנסיה מסווגות כקופות גמל משלמות לקצבה.


במסגרת תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תיקון מס' 13 והוראת שעה), תשע"ו 2015 עודכנו הגדרות הקופות לעיל וניתן להבחין בין קופות גמל לחיסכון וקופות גמל לקצבה.

 

  • "קופת גמל לחיסכון" - קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה.
  • "קופת גמל לקצבה" - קופת גמל המיועדת לתשלום קצבה.

להלן הפירוט:

 

 

עד סוף 2007

מתחילת 2008

מתחילת 2016

פנסיה

קרן פנסיה

קרן פנסיה

(שהנה סוג של קופת גמל משלמת לקצבה)

קרן פנסיה

(שהינה סוג של קופת גמל לקצבה)

גמל

קופת גמל לתגמולים

כספים שהופקדו לפני 2008 - קופת גמל לתגמולים

כספים שהופקדו לפני 2008 - קופת גמל לתגמולים

כספים שהופקדו אחרי 2008 - קופת גמל לא משלמת לקצבה

כספים שהופקדו אחרי 2008 - קופת גמל

 

המשמעות היא שעמית עצמאי המפקיד לקרן פנסיה יכול ליהנות מהטבות מס מקסימליות בשלב ההפקדה לקרן ומקבלת פנסיה חודשית בגיל פרישה, להבדיל מקופת גמל לחיסכון (קופות גמל הוניות), שהמבוטח לא יכול למשוך מהן כספים על הפקדותיו החל מינואר 2008, אלא אם יעביר אותם לקופת גמל לקצבה.

שינויים אלה יצרו עבור עוסק עצמאי חוקי משחק חדשים ואנו ב"כלל פנסיה", מ"קבוצת כלל", דואגים להעניק את הפתרון המשתלם ביותר!
השינויים בתקנות מס הכנסה לעצמאים
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter