מגוון מסלולים לחיסכון הפנסיוני

מגוון מסלולים לחיסכון הפנסיוני


לעמיתים ניתנת האפשרות לבחור את מסלול הפנסיה המתאים להם מבין 8 מסלולים. כל מסלול פנסיוני מציע יחס שונה בין הסכום שישולם בפנסיית זקנה לבין הסכום שישולם בפנסיית נכות או במקרה מוות לשארים

לעמיתים ניתנת האפשרות לבחור את מסלול הפנסיה המתאים להם מבין 8 מסלולים.
בכל מסלול ניתן כיסוי לזקנה, לנכות ולשאירים אך כל מסלול מציע יחס שונה בין הסכום שישולם בפנסיית זקנה לבין הסכום שישולם בפנסיית נכות או מוות.
בכל המסלולים (אלא אם מצוין אחרת), גיל הפרישה הוא 67 לגבר ו- 64 לאישה:

1. מסלול בסיסי
מסלול המעניק פנסיית שאירים בדומה למסלול היסודי ופנסיית נכות מרבית בשיעור 75% מהשכר המבוטח בכל גיל הצטרפות לקרן - מסלול ברירת מחדל.

2. מסלול יסודי
מסלול המעניק פנסיית זקנה בסכום דומה במידת האפשר לסכום שיינתן לך במקרה של נכות או לשארייך במקרה של מוות.

3. מסלול בסיסי נכות מינימלית
מסלול המעניק פנסיית שאירים בדומה למסלול הבסיסי ופנסיית נכות מינימלית בכל גיל הצטרפות לקרן.

4. מסלול משפחה (עתיר ביטוח)
מסלול פנסיה המעניק לעמית, במקרה של נכות או פטירה, פנסיה בסכום המירבי האפשרי ובשל כך מקטין את הסכום של פנסיית הזקנה.

5. מסלול עתיר ביטוח נכות
מסלול פנסיה המעניק לעמית במקרה של נכות, פנסיית נכות מירבית בשיעור של 75% מהשכר המבוטח בכל גיל הצטרפות לקרן ובשל כך מקטין למינימום את הסכום שישולם לשאירים במקרה של מוות.

6. מסלול עתיר ביטוח שאירים
מסלול פנסיה המעניק לשאירים במקרה של מוות פנסיה בסכום המירבי האפשרי ובשל כך מקטין למינימום את הסכום שישולם לעמית בפנסיית זקנה או במקרה של נכות.

7. מסלול עתיר חיסכון
מסלול המעניק לעמית פנסיית זקנה בסכום המקסימאלי האפשרי ובשל כך מקטין למינימום את הסכום שיינתן לעמית במקרה של נכות או לשאירים במקרה של מוות.

8. מסלול עתיר חסכון בפרישה מוקדמת
מסלול המיועד לגיל פרישה 60 (גברים ונשים), הזהה בגובה הכיסוי הביטוחי לנכות ולשארים למסלול עתיר חסכון. מסלול זה מקנה לעמית את פנסיית הזקנה הגבוהה ביותר מבין המסלולים השונים.

מעבר בין מסלולים
כל עמית יכול לעבור ממסלול למסלול באמצעות בקשה בכתב.
אם ברצונך לעבור לאחד מהמסלולים הבאים: משפחה, עתיר ביטוח נכות ,עתיר ביטוח שאירים, בסיסי עם נכות מירבית כפוף לאישור הקרן, והעמית יחוייב בתקופת אכשרה חדשה של 5 שנים על הגידול בשיעור הכיסוי הביטוחי.
מעבר המסלול ייכנס לתוקף ב- 1 בחודש שלאחר קבלת בקשת העמית, או לאחר אישור הבקשה במקרה של מעבר למסלולים: משפחה, עתיר ביטוח נכות ,עתיר ביטוח שאירים, בסיסי עם נכות מירבית.

 


*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

מגוון מסלולים לחיסכון הפנסיוני
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter