להעביר או להשאיר?

להעביר או להשאיר?

בשעה טובה התחלת לעבוד במקום עבודה חדש, אולם במקום העבודה החדש מציעים לך חיסכון פנסיוני בחברה שונה מהחברה בה חסכת במקום העבודה הקודם. אז מה עושים? עוברים או נשארים?

 

הסוגיה המוצגת לעיל מעסיקה עובדים רבים במעבר למקום עבודה חדש. על מנת לשמור על זכויותיך הפנסיוניות מומלץ לבקש ממעסיקך החדש שימשיך להפקיד לקופות הגמל שברשותך. בהתאם להסכם פנסיית חובה, חייב המעסיק להפקיד עבורך לקופה לפחות את ההפרשות הקבועות בהסכם פנסיית חובה. עם זאת, בהתאם לסעיף 20 לחוק קופות הגמל, ניתן לבחון את המוצר הפנסיוני המתאים לך ביותר ולרכז בו את כל חסכונותייך.

 

הניוד מעניק את האפשרות להעביר את כספי החיסכון לפנסיה שצברנו במוצר אחד למוצר אחר בשוק החיסכון הפנסיוני, וזאת ללא צורך בתשלום מס בעת העברת הכספים בין המוצרים. לפני אישור התקנות החדשות (בשנת 2008) ניתן היה לנייד את כספי החיסכון הפנסיוני באופן מוגבל ובין מכשירים המיועדים לאותה מטרה בלבד, כלומר רק בין מוצרי הון (חיסכון שמתקבל כסכום חד-פעמי) לבין עצמם, ורק בין מוצרי קצבה (חיסכון שמתקבל כתשלום חודשי) לבין עצמם. כעת, בנוסף לאפשרות זו, ניתן להעביר כספים ממוצרי הון למוצרי קצבה, אך לא להפך.

 

האפשרות לנייד את החיסכון הפנסיוני מרחיבה את אפשרויות הבחירה של הלקוח. העברת החיסכון הפנסיוני בין סוגי המוצרים השונים תאפשר, למשל, ללקוח שחסך בקרן פנסיה לרכוש בגיל הפרישה פנסיה מובטחת בחברת ביטוח, או ללקוח שחסך במכשיר הוני (המקנה סכום חד-פעמי בגיל פרישה) להמיר את החיסכון שלו לפנסיה חודשית. בהתאם לתקנות הניוד, ניתן להעביר כספים בין קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוח.

 

העברה בין קופות
במידה ותחליט לעבור קופה ותרצה שהמעסיק החדש יפקיד לקופה חדשה, חשוב לדאוג להעביר גם את הכסף שצברת בקופה הקודמת. על פי חוזר האוצר להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות לעניין עמיתים פעילים, כאשר אנחנו עוברים מקופה לקופה ומעבירים את היתרה הצבורה לקופה החדשה, אנחנו שומרים על רצף זכויות - הגיל שבו הצטרפנו לקופה הישנה יישמר גם בקופה החדשה, וכל מה שנגזר מכך.

 

גיל ההצטרפות משמעותי מאוד, מאחר והוא משפיע על הזכויות הביטוחיות בקרן הפנסיה. למשל, עמית שהצטרף לקופה בגיל 20 למסלול היסודי, יקבל במקרה של אירוע נכות פנסיית נכות בשיעור 75% מהשכר המבוטח, או במקרה של מוות פנסיית שארים בשיעור 100% מהשכר המבוטח. אותו עמית שגילו היום 40 ויצטרף לאותו מסלול בקופה חדשה ולא יעביר את הכסף שצבר במהלך 20 השנים האחרונות, יבוטח רק על כ-44% מהשכר המבוטח למקרה נכות, וכ-53% לכל השארים למקרה מוות (פנסיית נכות ושארים). [*שיעור הכיסוי הביטוחי בדוגמה המובאת נלקח מתקנון "הקרן המקיפה" מהדורת יולי 2013 לפי שיעור הפרשות של 18.33%].

 

העברת הקופה במלואה חשובה גם לעניין תקופת אכשרה - תקופת חברות בקרן המזכה את העמית במקרה של נכות או את שאריו במקרה של מוות בקבלת פנסיה כלשהי. בתקנון קרנות הפנסיה מוגדרות תקופות אכשרה שונות לאירועים שונים כגון: תקופת אכשרה למחלה קודמת לביטוח נכות ושאירים היא 60 חודשים, זאת אומרת בתקופה של 60 החודשים הראשונים מההצטרפות העמית לא יהיה מבוטח לנכות ושארים במקרה של מוות או נכות מהמחלה הקיימת. העברה מקרן פנסיה פעילה אחת לקרן פנסיה חדשה אחרת במלואה מונעת תקופת אכשרה נוספת בקופה החדשה, כך שמניין תקופת האכשרה בקופה המעבירה תילקח בחשבון.

 

לסיכום, חשוב לדעת כמה שיותר לפני כל החלטה בנוגע לחיסכון לטווח ארוך שלנו, ועל כן מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, שכן הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מחוסר ידיעה הוא משמעותי ובלתי הפיך.

 

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

להעביר או להשאיר?
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter