תוכניות הפנסיה החדשות

תוכניות הפנסיה החדשות

לפניכם פירוט התמורות המרכזיות של תכניות הפנסיה החדשות


רקע:
בשנים האחרונות חלו שינויים מבניים עצומים במפת הפנסיה במדינת ישראל, להלן פירוט התמורות המרכזיות:

 • מכירת קרנות הפנסיה ההסתדרותיות לחברות הביטוח
  המכרז למכירת קרנות הפנסיה שנערך על ידי משרד האוצר בסיום שנת 2004 העביר את קרנות הפנסיה החדשות מידי ההסתדרות לידיים פרטיות (חברות הביטוח). חברות הביטוח, באמצעות מערכות ההפצה הרחבות, החלו להפיץ פנסיה בהיקפים גדולים תוך שילוב תוכניות הפנסיה במוצרים אחרים הנמכרים על ידן (ביטוחי מנהלים, ביטוחים קבוצתיים, ביטוחי דמי מחלה, ביטוחים אישיים משלימים, קופות גמל ועוד). 
 • רכישות ומיזוגים של קרנות קטנות
  מכירת קרנות פנסיה קטנות כפלטפורמה להגדלת הפעילות בידי הרוכשים (בתי השקעות או חברות ביטוח) וכן תהליך של מיזוג קרנות פנסיה קטנות המוחזקות אצל אותו בעל שליטה לידי קרן אחת או מספר מצומצם של קרנות בינוניות עד גדולות.
 • כניסת גופים פרטיים לניהול קרנות פנסיה (בתי השקעות)
  הואיל ומרכיב משמעותי בניהול תוכנית הפנסיה ובהערכת הגוף המנהל הינו יכולתו לייצר תשואות לעמית, הרי שבתי השקעות המתמחים בניהול כסף מוסדי ראו בהקמת קרנות פנסיה ובניהולן פעילות סינרגטית לפעילות הליבה שלהם.

 

התוצאות:

 • תחרות אגרסיבית על תפיסת נתחי שוק, תוך הגדלת חסמי הכניסה לקרנות חדשות
  ריבוי מכרזי פנסיה ותהליכי משא ומתן בשנה האחרונה, בין היתר היות שהסכמים קיבוציים ותיקים איבדו את הרלוונטיות שלהם כתוצאה מהחלפת הבעלות והן כתוצאה מהמידע הרב שזרם בשוק ובתקשורת לגבי שינוי מתכונת התוכניות ומערך ההטבות הנלווה.
 • התחרות מתמקדת בנושאי הטבות ביטוחיות, דמי ניהול ואיכות השירות
  קרנות הפנסיה נאבקות על נתחי השוק באמצעות הנחה בדמי הניהול לעמית, צירוף ביטוחים קבוצתיים משלימים לתוכניות הפנסיה ושיפור היקף הכיסוי לעמית כתוצאה מכך והן באמצעות שיפור מערך השירות לעמית: פגישות יעוץ, כלי סימולציה, כנסי הסברה, שירותי מידע באינטרנט ועוד.
 • תחרות על תשואות, גיוון בהשקעות (כולל בחו"ל) וניהול סיכונים
  התשואה על ההשקעות הינה מרכיב דומיננטי, כאמור בזכויות העובד. בשל קיטון בהנפקת האג"ח המיועד זורמים סכומי כסף גדולים לשוק ההון ויוצרים צפיפות גדולה ואמות סיכון גבוהות. המגמה הזאת צפויה לעודד קרנות פנסיה להוציא חלק מהשקעותיהן להשקעה בחו"ל כאמצעי להגדלת התשואה ופיזור הסיכון המקומי.
 • הכנסת מסלולי השקעה לתוכנית הפנסיה
  שכלול שוק ההון והחינוך הצרכני, מביא את קרנות הפנסיה גם הן לאפשר לצרכן בחירת מסלולי השקעה בעלי מאפייני סיכון/תשואה שונים. ההנחה הינה כי הצרכים של מבוטחים בנושא הסיכון ההשקעתי שונים כפונקציה של אהבת/שנאת הסיכון האישית וכן המרחק מגיל הפרישה.

 

שינויים רגולטוריים:
מפת הפנסיה והתהליכים המרכזיים בענף מונחים על ידי משרד האוצר. בשנים האחרונות בוצעו שינויים רבים הן במנגנון ניהול הפנסיה, הן בהטבות המס והן בכללי התחרות:

 • הקטנת הנפקת אג"ח מיועדות מ-70% ל-30% במסגרת המגמה של צמצום מעורבות הממשלה בניהול הפנסיה וכן מהרצון להגדיל את הפעילות בשווקי ההון, החליטה המדינה להפחית את הנפקת אגרות החוב המיועדות לקרנות הפנסיה החדשות. הקטנת ההנפקה הינה על פי שיטת ה"דילול".
 • תרגום עודף/גרעון אקטוארי לתשואה ומדידת הקרנות אקטוארית אחת לשנה שקיפות של המוצר ואינדיקציה שכיחה למדדי המקצועיות של מנהל הקרן בהערכת הסיכונים האקטואריים של עמיתי הקרן.
 • מגבלה על שיעור ההקצאה להוצאות בגין סיכונים (שאירים ונכות) ל-35% מסך כספי תגמולים המופרשים לתוכנית הפנסיה מביא לצמצום היקף הכיסוי הביטוחי ביחס לתוכניות הפנסיה החדשות טרם רפורמת 2004. מדידת מרכיב הסיכון והגבלתו בתוכנית הפנסיה הנה מצטברת לאורך תקופת החברות ולא שנתית בניגוד לתוכניות ביטוח.
 • שינוי שיטת השערוך של נכסים לא סחירים מעבר לקביעת ערך נכסי הקרן על פי שווי שוק הוגן באמצעות חברה המצטטת ריביות.
 • העמסת הריסקים על מרכיב התגמולים ולא על פיצויים מאפשר פתרון הדילמה למעסיק היות ושיטת שערוך הפיצויים בין שני האפיקים הושוותה ולא יוצרת העדפה להפקדה בתוכניות ביטוח.
 • שינויים בכללי המס לעצמאיים תיקון מספר 3 של מס הכנסה קובע כי קופת גמל לא תהיה רשאית לקבל כספים בגין הפקדות של עצמאים החל מ-1/2006 במידה ורובד ההפקדה הראשון (מבוסס על השכר הממוצע במשק) לא הופקד בתוכנית קצבה.
 • פתיחת אפשרות המעבר בין הקרנות החדשות פתיחת אפשרות המעבר לעמיתים בין קרנות הפנסיה החל מ-1.11.05 לכדי מעבר רציף על פני כל השנה ללא התניות, עם רצף ביטוחי וללא קנסות שבירה.
 • סעיף 20- מאפשר לכל עובד להחליט להיכן יופרשו כספים הנוגעים להפרשות הסוציאליות המופרשות בעבורו. דבר זה פותח את כל נושא החיסכון ארוך הטווח למוביליות של כספים ותוכניות מנוהלות, באופן שהתחרות תיגזר מדמי הניהול, איכות המוצר וטיב השירות. בנוסף, המחוקק התווה דרך שבה מעבר כספים בין תוכנית אחת לאחרת יבוצע בצורה פשוטה וקלה.
 • תיקון 3- 1.1.08- שינה את מטרתן של קופות הגמל והפך את כל קופות הגמל לקופות גמל לא משלמות לקצבה. כספים שמופקדים בקופות אלו החל מ-1.1.08 ניתנים למשיכה בדרך של קצבה או היוון קצבה בלבד.


תקנות הניוד 1.10.08 קבעו כי ניתן להעביר את כספי קופות הגמל לקופות ביטוח או לקרן פנסיה.


שינויים במנגנון ניהול התוכנית:
השינויים המבניים והרגולטוריים שינו את תפיסת ניהול תוכניות הפנסיה. להלן פירוט מנגנון ניהול תוכנית הפנסיה החדשה:

 • מעבר משיטת קרן זכויות (DB) לקרן תשואה (DC)
  מעצם העובדה כי מרביתו של הכסף מושקע בשוק ההון, לא ניתן להתחייב על מנות פנסיה קבועות. המשמעות הינה כי פנסיית הזיקנה של העובד נקבעת על פי צבר הנכסים שיעמוד לרשותו בגיל הפרישה בקופה.
 • חיתום רפואי לעמיתים והקשחת תקנונים החיוב לפרסם מאזן אקטוארי שנתי וכן העובדה כי התשואה הדמוגרפית מהווה מדד לאיכות הניהול של הקרן כלפי העמיתים ועמיתים פוטנציאליים, מחייבת את הקרנות לנהוג משנה זהירות בכל הנוגע לקבלת עמיתים חדשים לקרן, בין היתר על ידי ביצוע הליכי חיתום בקבלה לקרן בקרב קבוצות קטנות או הצטרפות בודדים.
 • מגוון מסלולי פנסיה, התאמה אישית וצירוף תוכניות ביטוח משלימות תמחור הכיסויים ושיטת קרן תשואה מאפשרים לקרן להפעיל מגוון של מסלולי ביטוח. השוני בין המסלולים הנו במינון הכיסוי לשאירים נכות וזיקנה. אופציות נוספות הנלוות למסלולי הפנסיה:
  בניית מסלולים שונים לפי מרכיב התגמולים בלבד.
  בניית מסלולים תוך הפרדת מרכיב הריסק לשאירים ונכות (ללא בני זוג/ילדים).  
  אפשרות הפרדה בין הריסקים לנכות ושאירים במסלולים שונים.
 • פתיחת מסלולי פנסיה ותשלומים לעצמאיים פתיחת תוכניות פנסיה המאפשרות בניגוד לתוכניות לשכירים, גמישות בקביעת גובה ההפקדה ועיתויה על פי יתרונות המס המוקנים בגינה.

 

 מנגנונים פנימיים בתוך תוכנית הפנסיה:

 • הפרדה בין מרכיב הריסק לחסכון בכל חשבון פנסיה תמחור הסיכונים הינו ברמת המסלול האישי, עמית הבוחר בתוכנית פנסיה בעלת כיסוי שאירים ונכות גבוה יותר תפחת פנסיית הזיקנה הצפויה לו.
 • רכישת מרכיבי הביטוח לשאירים ולנכות הינה לפי חישובים סטטיסטיים קבוצתיים הקרן מחויבת להעריך את סיכוני הפטירה והנכויות (הערכת אקטואר), הערכה זו מקבלת משנה תוקף בעת פרסום המאזן האקטוארי. תמחור שמרני ביחס למציאות יביא לעודף אקטוארי, תמחור ליברלי מיידי יביא לגרעון. עודף מחולק לעמיתים וגירעון נגרע מזכויותיהם.
 • יכולת התאמה אישית של המבוטח לפי הצרכים שלו על ידי בחירה דינמית במגוון מסלולי פנסיה העמית מחויב אם ברצונו למקסם את זכויות הפנסיה שלו ולהתאים את המסלול לצרכיו הביטוחיים בכל נקודת זמן.
 • יכולת המבוטח לבחור את רמת הסיכון על תיק ההשקעות שלו קרנות הפנסיה החלו להציע מסלולי השקעה המאפשרים לכל עמית לקבוע את רמת הסיכון המועדפת עליו בניהול נכסי הפנסיה שלו. הבחירה הינה דינמית.

 

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

תוכניות הפנסיה החדשות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter