חוק הביטוח הלאומי

חוק הביטוח הלאומי

לפניכם כיסויים מרכזיים בחוק הביטוח הלאומי

 1. ביטוח זקנה - הבטחת הכנסה חודשית מגיל הפרישה לכל החיים.
 2. ביטוח נכות כללית - הבטחת הכנסה כתוצאה מאובדן כושר עבודה.
 3. ביטוח נפגעי עבודה - הבטחת הכנסה כתוצאה מפגיעה בעבודה.
 4. ביטוח שאירים - הבטחת הכנסה למשפחה במקרה מוות.

ביטוח זקנה

1. מי זכאי (בכפוף למבחני הכנסה) - גבר מגיל 67, אישה בהתאם לתאריך הלידה, כפי שמפורט בטבלה הבאה: 

תאריך הלידה גיל הפרישה
עד 6/1944 60
מ-7/1944 עד 8/1944 60 ו-4 חודשים
מ-9/1944 עד 4/1945 60 ו-8 חודשים
מ-5/1945 עד 12/1945 61
מ-1/1946 עד 8/1946 61 ו-4 חודשים
מ-9/1946 עד 4/1947 61 ו-8 חודשים
מ-5/1947 עד 2/1956 62

 

2. תנאי זכאות - "תקופת אכשרה" - 5 שנים מתוך 10 שנים אחרונות או 12 שנים - פטור לגרושה, אלמנה, עגונה עקרת בית.

 

3.סכומי קצבת זקנה:

ביטוח זקנה (1.1.17)
ליחיד 1,531 ש"ח
ליחיד בן/בת 80 ומעלה 1,617 ש"ח
לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) 2,301 ש"ח
לזוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה 2,387 ש"ח
ליחיד/ה + ילד 2,015 ש"ח

לזוג + ילד

 

תוספת בעד ילד תשולם רק לאחד מכם

2,785 ש"ח
ליחיד/ה + 2 ילדים ויותר* 2,499 ש"ח
לזוג + 2 ילדים ויותר* 3,269 ש"ח

* התוספת בעד ילד משולמת בעד שני הילדים הראשונים בלבד.

 

- סכום התוספת בעד כל אחד משני הילדים 484 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).
- סכום התוספת הבסיסית בעד בן/בת זוג - 770 ש"ח (החל ב- 01.01.2017).

 

תוספת ותק
מינואר 2017 שונה אופן החישוב למקבל קצבת אזרח ותיק עם תוספת ותק נמוכה מ-50%.
תוספת הוותק תוגדל בהדרגה ב- 4 מועדים, ותחושב לפי הפירוט הבא:

 • בינואר 2017 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות.
 • בינואר 2018 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 8 שנות הביטוח הראשונות.
 • בינואר 2019 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 4 שנות הביטוח הראשונות.
 • בינואר 2020 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, כלומר משנת הביטוח הראשונה.

- תוספת הותק לא תעלה על 50% מהקצבה.
- עקרת בית אינה זכאית לתוספת בעד בן זוג וילדים.
- תוספת דחיית קצבה - תשולם מ"גיל הפרישה" עד "גיל הזכאות לקצבת זקנה", אם הזכאות לקצבת זקנה נדחתה עקב הכנסה.
- שיעור תוספת דחיית קצבה - 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה, בין הגילאים האמורים.
- תוספות בגין תלויים - בת זוג, בן זוג, ילד עפ"י חוק ביטוח אזרח ותיק.

 

ביטוח נכות כללית

מי זכאי? 

תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל פרישה.
קטין בין הגילאים 16 עד 18 אם עבד לפני שנגרמה לו נכות.
אדם שאינו עובד או שהכנסתו נמוכה מ 60% מהשכר הממוצע במשק (5,804).
עקרת בית אם לא עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה או שקדמו ליום הפסקת העבודה.
נכות שנקבעה ע"י ביטוח לאומי.
אובדן כושר השתכרות.


תנאי זכאות:

 • נכות רפואית - רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע למבוטח נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של 40% לפחות במקרים שלאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
 • לעקרת בית נכה - רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי קבע לה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.
 • דרגת אי-כושר - פקיד התביעות של הביטוח הלאומי קבע שהנכה או עקרת בית נכה איבדו 50% לפחות מכושרם להשתכר או לתפקד במשק בית.
 • תחילת זכאות - 90 יום מהמועד שנוצר אי הכושר. מועד תחילת אי הכושר המוקדם ביותר האפשרי הוא 15 חודשים לפני הגשת התביעה.
 • סכומי הקצבה - יחיד - 2,342 ש"ח - אי כושר 74% או יותר, אי כושר חלקי (60%-74%) - תשלום יחסי.
 • תוספת תלויים - לילדים עד גיל או עד גיל 24 אם משרתים בצבא או בשירות לאומי. 

ביטוח נפגעי עבודה

 • מי זכאי? עובד שכיר ו/או עצמאי שאירעה לו פגיעה בעבודה כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע ועקב כך הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו ואף לא בעבודה מתאימה אחרת.
 • דמי פגיעה - תשלום למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ובתנאי שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה (הכול על פי אישור רפואי).

שיעור דמי הפגיעה ליום:

למבוטח שכיר ולמבוטח עצמאי - 75% מהכנסתו החייבת בדמי הביטוח ב-3 החודשים שקדמו ליום הפגיעה, לחלק ב-90, ועד למקסימום דמי הפגיעה ליום 1094.63 ש"ח (החל ב-01.01.2017).

 

חישוב דמי הפגיעה:

 • לעובד השכיר - דמי הפגיעה מחושבים לפי השכר החייב בתשלום דמי ביטוח - לרבות שכר שעות נוספות ושכר פרמיות ומענקים (כגון ביגוד, הבראה, משכורת 13).
 • עובד שב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה, לא קיבל שכר מלא בגלל היעדרות מן העבודה (עקב מחלה, תאונה, שביתה, חופשה, שירות בצה"ל, ימי אבל במשפחה וכיו"ב) ויש בידו האישורים המתאימים, תיבדק האפשרות להשלים את שכרו לשכר מלא, לצורך חישוב דמי הפגיעה.
 • לעובד השכיר שהוא גם עובד עצמאי - אם נפגע במהלך עבודתו כשכיר, יחושבו דמי הפגיעה לפי שכרו מן העבודה השכירה. הכנסותיו כעובד עצמאי יובאו בחשבון, רק אם בזמן הפגיעה בעבודה היה רשום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי ושילם את דמי הביטוח במועד.
 • לעובד העצמאי - דמי הפגיעה מחושבים לפי הכנסתו בשנת המס השוטפת.
  דמי פגיעה מופחתים:
  עובדים שכירים או עצמאים, שעקב הפגיעה בעבודה נגרם להם אי-כושר חלקי לעבודה על פי אישור רפואי מקופת חולים, והם צמצמו את מספר שעות עבודתם - ישולמו להם דמי פגיעה מופחתים, בהתאם לאישור הרפואי, ובכל מקרה לא ישולמו דמי פגיעה ליותר מ-8 שעות ליום.

 

ביטוח שאירים
מי זכאי?

 

אלמן

 1. מי שהיה נשוי לנפטרת או ידוע בציבור שלה, שחי עמה תחת קורת גג אחת עד לפטירתה, והיה נשוי לה או ידוע בציבור שלה עד לפטירתה שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם היה בן 55 ומעלה כאשר נפטרה).
 2. המנוחה הייתה מבוטחת בביטוח שאירים וצברה תקופת ביטוח כנדרש בחוק.
 3. אחד מאלה:
  - יש עמו יתום/ה הזכאי לקצבת שאירים.
  - הכנסותיו מכל המקורות אינן עולות על 5,514 ש"ח לחודש (החל מ- 1.1.17).
  - יש עמו ילד אחד או יותר עד גיל 20 שלומדים במוסד חינוכי, שאושר על פי החוק.

בדיקת הכנסות לאלמן:

 • ההכנסות הבאות נלקחות בחשבון לצורך חישוב הזכאות לקצבה, לאחר שמופחת מהן 1,470 ₪ לחודש (החל מ- 1.1.17).
 • הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי.
 • הכנסה מפנסיה המשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה.
 • הכנסה חודשית המשולמת לו עקב פרישתו מעבודתו, כגון קופת גמל או כל תוכנית ביטוחית אחרת המניבה הכנסה חודשית.

ההכנסה החודשית הנלקחת בחשבון לצורך בדיקת הזכאות לקצבה מחושבת על-פי הכנסתו של האלמן ב-12 החודשים שקדמו לחודש פטירת האשה (כולל חודש הפטירה) או בשנה שבה נפטרה האישה (מינואר עד דצמבר של אותה השנה). החל בחודש ינואר שלאחר פטירת האישה ואילך, ייבדקו הכנסותיו לפי שנת המס של כל שנה (מינואר עד דצמבר של כל שנה).

 

גבר שחי בנפרד מהנפטרת, עליו לענות, נוסף על אחד מהתנאים שלמעלה, גם על אחד מהתנאים האלה:

 • תקופת הפירוד היתה קצרה מ-36 חודשים.
 • בשנת החיים האחרונה של הנפטרת או בחלק ממנה הם גרו ביחד.

 

אלמנה - מי שהייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו, שחיה עמו תחת קורת גג אחת עד לפטירתו, והיא עונה על אחד התנאים האלה:

 • היא הייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו עד לפטירתו, שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם הייתה בת 55 ומעלה כאשר נפטר).
 • היא ילדה לנפטר ילד.

 

אישה שחיה בנפרד מהנפטר, עליה לענות נוסף על אחד מהתנאים שלמעלה, גם על אחד מהתנאים האלה:

 • תקופת הפירוד היתה קצרה מ-36 חודשים.
 • בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הם גרו ביחד.
 • בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הוא נשא במזונותיה למעשה או היה חייב מזונות לפי פסק דין או לפי הסכם בכתב.
 • לפני הפטירה קיבל הנפטר בעדה תוספת בקצבת זקנה או בקצבת נכות.

 

יתום - ילדו של הנפטר בשעת פטירתו (גם ילד חורג, ילד מאומץ או נכד, שהנפטר בלבד הוא שפרנס אותו, חוץ מנער ונערה שנישאו) שמתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:

 • לא מלאו לו 18 שנים.
 • לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • לא מלאו לו 20 שנים, והוא נמצא במכינה קדם צבאית או שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל (קד"ץ/טר"ץ- מסגרות שהוכרו לעניין זה).
 • לא מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
 • לא מלאו לו 24 שנים והוא משרת שירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים).
 • לא מלאו לו 24 שנים והוא משרת בשירות לאומי בהתנדבות (במסגרות שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי).
 • לא מלאו לו 24 שנים והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.

 

תנאי זכאות:

 • תקופת אכשרה - 12 חודשים לפני הפטירה / 24 חודשים רצופים או לא רצופים ב-5 השנים לפני הפטירה/ 60 חודשים ב-10 השנים שלפני הפטירה/ 144 חודשים רצופים או לא רצופים/ 60 חודשים רצופים או לא רצופים, מיום שנעשו לראשונה תושבי ישראל, בתנאי שמספר החודשים שלא היו מבוטחים אינו עולה על מספר החודשים שהיו מבוטחים.
 • תוספת ותק – לפי שנות ביטוח שנצברו עד 12/2016 על כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות של המנוח/ה שולמה לאלמן/נה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית. מינואר 2017 שונה החישוב למקבל קצבת שאירים עם תוספת ותק נמוכה מ-50%. תוספת הוותק תוגדל בהדרגה ב- 4 מועדים, ותחושב לפי הפירוט הבא:
 • בינואר 2017 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות.
 • בינואר 2018 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 8 שנות הביטוח הראשונות.
 • בינואר 2019 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 4 שנות הביטוח הראשונות.
 • בינואר 2020 תשולם תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, כלומר משנת הביטוח הראשונה.
 • מענק פטירה - אם נפטר מי שקיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה, שאירים, נכות כללית, שירותים מיוחדים, ישולם מענק חד-פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו. באין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה.


סכומי קצבת השאירים (1.1.17):

מקבל קצבה סכום הקצבה לחודש
לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים 1,150 ש"ח
לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים 1,531 ש"ח
לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה 1,617 ש"ח
לאלמן/ה עם ילד אחד 2,249 ש"ח
לאלמן/ה עם שני ילדים 2,967 ש"ח
לכל ילד נוסף 718 ש"חקצבה ליתום/ה:
אם הילד בבית הוריו, הגמלה משולמת להורה. אם אין לילד הורים בישראל או שהם פסולי דין הגמלה משולמת לאפוטרופוס שנתמנה על ידי בית משפט או בית דין מוסמך. אם הילד מחוץ לבית הוריו, הגמלה משולמת למי שנושא בהוצאות החזקתו, בתנאי שהוא בישראל.

 

הקצבה משולמת לילד בנסיבות מיוחדות (יתום משני הורים, יתום יחיד שהורהו אינו זכאי לקצבת השאירים).
סכום הקצבה לכל ילד 951 ש"ח (החל ב-1.1.2014). ילד שהתייתם מאביו ומאמו זכאי לקצבת שאירים מכוח כל הורה בנפרד. סכום הקצבה לכל ילד 951 ש"ח (החל ב- 1.1.2014).

 

 • גמלה מיוחדת (שאירים): משולמת לאלמנה ויתומים של תושב ישראל, שלא היה מבוטח (מפני שהיה בן 62-60 ומעלה ביום עלייתו, בהתאם לתאריך לידתו). שיעורי הגמלה המיוחדת שווים לשיעורי קצבת השאירים שעל פי חוק הביטוח הלאומי, ללא תוספת ותק.
 • תוספת ותק: לתוספת ותק זכאים שאיריו של מי שהיה מבוטח לפני פטירתו 11 שנים או יותר.
 • שיעור התוספת: בעד כל שנה, מן השנה ה- 11 לביטוח - 2% מהקצבה. שיעור התוספת המרבי - 50%.
חוק הביטוח הלאומי
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter