אפיון השינויים בקרנות הפנסיה הוותיקות

אפיון השינויים בקרנות הפנסיה הוותיקות

לפניכם נתונים של קרנות הפנסיה הוותיקות גרעוניות

 

הרפורמה בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר - שינויים כמותיים

 

השינוי בזכויות הפנסיה משמעות השינוי הערכת עלות השינוי במונחי הקטנת זכויות הפנסיה הערות
דחיית גיל פרישה
גברים 67, נשים 64
אי-קבלת פנסיה
המשך תשלום דמי גמולים
כ-7%-9% לכל שנה של דחייה עלות כבדה לנשים
העלאת דמי גמולים מ-17.5% ל-20.5% בהדרגה עד 1/2007 עובד 1.5%, מעסיק 1.5% כ-12%-0% צעירים משלמים יותר
ניכוי דמי ניהול מהפנסיה בהדרגה עד 1.75% מהפנסיה 1.75% בעבר לא נוכו דמי ניהול מהפנסיה
עדכון פנסיה עדכון יתבצע אחת לשנתיים או עליית מדד בשיעור 4.25% כ-2% לעומת עדכון חודשי הנהוג בקרנות החדשות

 


קרנות פנסיה וותיקות גרעוניות - נתונים כלליים
הערכות ל-31.12.2005

 

נושא נתון
הון צבור 134 מיליארד ש"ח
גבייה שנתית 3.5 מיליארד ש"ח
תשלומי פנסיה לשנה 10 מיליארד ש"ח
עמיתים פעילים 166,000
עמיתים מוקפאים 460,000
גימלאים 220,000

 

 

קרנות פנסיה וותיקות גרעוניות אומדן להיקף השלמת הסיבסוד הממשלתי בעתיד (במיליוני ש"ח)
נכון ל-31.12.2008

 

הקרן הון מנוהל סבסוד ממשלתי
כולל (*)
צפי לגביית דמי גמולים גרעון אקטוארי סך התחייבויות הקרן
מבטחים 86,654 40,129 18,629 1,030 146,442
מקפת 26,972 12,208 5,764 317 45,261
קג"ם 16,650 28,966 7,538 375 53,529
נתיב 463 14,036 1,825 115 16,439
חקלאים 174 2,515 162 20 2,871
בניין 218 5,074 108 38 5,438
הדסה 1,284 1,604 448 24 3,360
אגד 1,648 4,087 484 (**) 44 6,263
סה"כ 134,063 108,619 34,958 1,963 279,603

 

* כולל סבסוד ישיר,סבסוד על רכישות אג"ח ממשלתי בעתיד,סבסוד בגין אי דחית גיל פרישה לנשים לגיל 67 וסבסוד בגין "כרית ביטחון" לתנודתיות בתשואה.

** כולל 205 מליון ש"ח בגין התחייבויות מקופ"ג אחרות.

 

 

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

אפיון השינויים בקרנות הפנסיה הוותיקות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter