פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית

 

הפנסיה התקציבית הינה פנסיה מקיפה המבטיחה זכויות לגיל פרישה - פנסית זקנה, למקרה מוות מוקדם - פנסיית שאירים ומקרה אובדן כושר עבודה - פנסיית נכות


כללי

 • התוכנית: הפנסיה התקציבית פועלת בשיטת B.D (קרן מוגדרת זכויות) ללא צבירת כספים. הפנסיה התקציבית הינה פנסיה מקיפה המבטיחה זכויות לגיל פרישה - פנסית זקנה, למקרה מוות מוקדם - פנסיית שאירים ומקרה אובדן כושר עבודה - פנסיית נכות.
 • מבוטחים: מבין אוכלוסיות המבוטחים נמנים: עובדים בשירות המדינה, משטרת ישראל, בתי סוהר, שירותי הביטחון והרשויות המקומיות.
 • תנועת מבוטחים: הפנסיה התקציבית סגורה למצטרפים חדשים, הסגירה נערכה בשלבים לגופים ולמוסדות שונים החל משנת 2001. ישנה אפשרות למעבר עובדים בין הגופים התקציביים.
 • דמי גמולים: בעקרון אין הפרשות לפנסיה. החל משנת 2004 גובים דמי גמולים סמליים מהעובד:
  החל מ-1.1.04 - 1%, מ-1.1.05 ואילך - 2%.
 • לוח הפנסיה: 2% לכל שנת חברות, אחיד לגברים ונשים ולכל שנת גיל. אחוזים מוגדלים לבעלי תפקידים מיוחדים (שרותי הביטחון).
 • משכורת קובעת: משכורת אחרונה כולל דרגת פרישה, ללא רכיב עבודה נוספת (שעות נוספות, כוננויות, משמרות, פרמיות) ורכיבי החזר הוצאות (רכב, טלפון, ביגוד).

 

זכאות לפנסיית זקנה (פרישה)

 • כללי: 10 שנות חברות וגיל פרישה עפ"י החוק.
 • התפטרות: פנסיה מידית, 10 שנים וגיל 60 (גברים ונשים).
 • פיטורים: פנסיה מידית, 10 שנים וגיל 40-42 (עולה בהדרגה).
 • הקפאה: החל מגיל 60 בהתקיים אחד מהשניים: הקפאה בגילאים 55-60 עם 25 שנות ותק לפחות / אין הכנסה כדי מחייתו של העמית מכל משלח יד.
 • חישוב הפנסיה: משכורת קובעת כפול מספר שנות וותק כפול 2%.
 • עדכון הפנסיה: בעקרון הצמדה לדרגה.

 

 זכאות לפנסיית שאירי עובד/ת

 • תקופת אכשרה - 3 שנים.
 • מחלה קיימת - 10 שנים. 

קצבת שאירי עובד/ת - בן/בת זוג כל עוד לא נישא(ה): 40% מהמשכורת הקובעת. 

 • לכל יתום (עד גיל 20 או 21 אם בשירות סדיר) - אם יש בן/בת זוג הזכאים לקצבה: 10% ולכלל היתומים תוספת של 5%.
 • לכל יתום (עד גיל 20 או 21 אם בשירות סדיר) - אם אין בן/בת זוג הזכאית לקצבה: 15% ולכלל היתומים תוספת של 15%.
 • לתלויים (ילדים בוגרים, הורים ובני משפחה קרובים אחרים שאינם עומדים ברשות עצמם ותלויים בעובד/ת שנפטר/ה) 10% לכל אחד ובהעדר בן/בת זוג ויתומים זכאים: 15% לכל אחד.
 • סה"כ שיעור הקצבה המרבי לשאירי עובד/ת:
 • 70% מהמשכורת הקובעת.

 

זכאות לפנסית שאירי גמלאי/ת:

 •  בן/בת זוג, כל עוד לא נישא(ה): 60% משיעור הקצבה אך לא יותר מ-40% מהמשכורת הקובעת.
 • לכל יתום (עד גיל 20 או 21 אם בשירות סדיר) - אם יש בן/בת זוג הזכאית לקצבה: 15% לכל יתום.
 • אם אין בן/בת זוג הזכאים לקצבה: 15% לכל יתום ולכלל היתומים תוספת של 25%.
 • לתלויים (ילדים בוגרים, הורים ובני משפחה קרובים אחרים שאינם עומדים ברשות עצמם ותלויים בגמלאי/ת שנפטר/ה) - בהעדר בן/בת זוג ויתומים זכאים: 20% לכל אחד.
 • סה"כ הקצבה לשאירי גמלאי/ת: 90% מקצבת הגמלאי/ת.

 

זכאות לפנסיית נכות 

 • תקופת אכשרה - 5 שנים.
 • מחלה קיימת - 15 שנים באירוע נכות מגיל 60 ומעלה 10 שנים.
 • חישוב פנסיית נכות: 2% לכל שנת שירות או 20% + 3 פרומיל משיעור הנכות (לדוגמא: נקבעו לעובד המשרת 20 שנים 80% נכות: שיעור הקצבה בהתאם לשיעור הנכות יקבע כלהלן:
  20x2% = 40%, או 20%+24%=44% לפי הגבוה מביניהם).  

 

"מענק פיטורים":
עובד שפוטר (מכל סיבה) ופרש לקצבה לפני גיל 60, יקבל בנוסף לקצבה מענק שגובהו המרבי חצי משכורת לכל שנת עבודה אך לא יותר מ-24 שנות עבודה (מענק מרבי של 12 משכורות קובעות). גובה המענק קטן ככל שגיל הפרישה מתקרב לגיל 60 וכששיעור הקצבה מתקרב ל-70% (כמוגדר בסעיף 22 לחוק הגמלאות).  


 

הסכמי רציפות זכויות פנסיוניות:

 • עם קרנות ותיקות מקיפות - יש.
 • בין רוב הגופים בהם נהוגה פנסיה תקציבית, בינם לבין עצמם (רשויות מקומיות, האוניברסיטה העברית, הסוכנות היהודית וכד') - יש.
 • עם קרנות פנסיה חדשות - אין.
 • עם ביטוחי מנהלים וקופות גמל אחרות - אין.

 

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

פנסיה תקציבית
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter