דוחות כספיים
הצגת נתונים מן הדוחות הכספיים, כפי שפורסמו בעיתונות, והודעות מילוליות שיצאו לעיתונות בעקבות פרסום הדוחות

החברה הפרישה ברבעון השלישי של 2017 בגין הירידה המתמשכת בריבית חסרת סיכון לזמן ארוך, סך של 402 מיליוני ש"ח לפני מס. כתוצאה מההפרשה המאסיבית הנ"ל שבוצעה, החברה מדווחת ברבעון ה- 3 של 2017 על הפסד כולל לאחר מס בסך של כ- 23 מיליוני ש"ח

הרווח הכולל לאחר מס, המיוחס לבעלי המניות לשנת 2014 עומד על 362 מיליוני ש"ח לעומת 583 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

הרווח הכולל לאחר מס לבעלי המניות (הכולל את תוצאות דוח רווח והפסד ואת השינויים בקרנות ההון הכלולים ברווח הכולל האחר) בשנת 2012 ("תקופת הדוח") הסתכם בכ- 145 מיליוני ש"ח, בהשוואה להפסד של כ- 127 מיליוני ש"ח בשנת 2011

הרווח הנקי של כלל החזקות עסקי ביטוח לבעלי המניות בשנת 2010 ("תקופת הדוח") הסתכם בכ-600 מליון ש"ח, בהשוואה לכ-350 מליון ש"ח אשתקד
הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי של שנת 2016 עומד על כ-479 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 156 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 207%
הרווח הכולל לאחר מס בשנת 2015 עומד על כ- 285 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 362 מיליוני ש"ח אשתקד, קיטון של 21%. הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הרביעי של שנת 2015 עומד על כ- 156 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 41 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 280%

הרווח הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה בשנת 2013 הסתכם בכ-583 מיליוני ש"ח, לעומת כ-145 מיליוני ש"ח בשנת 2012, גידול של כ-302%

 

 

הרווח הנקי של כלל החזקות עסקי ביטוח לבעלי המניות בשנת 2011 ("תקופת הדוח") הסתכם בכ-17 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של כ-600 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

הרווח הנקי של כלל החזקות עסקי ביטוח לבעלי המניות הסתכם בשנת 2009 בכ-350 מליון ש"ח, בהשוואה להפסד לבעלי המניות של כ-479 מליון ש"ח אשתקד