תאריך הדפסה  31/07/2015
כלל ביטוח, לכל רגע בחיים יש כלל
 
 
דוחות כספיים
הצגת נתונים מן הדוחות הכספיים, כפי שפורסמו בעיתונות, והודעות מילוליות שיצאו לעיתונות בעקבות פרסום הדוחות

בגין סביבת הריבית הנמוכה הפרישה החברה סך של כ- 686 מיליוני ש"ח לפני מס ובהתאם, נגרע סך של כ- 427 מיליוני ש"ח מתוך הרווח הכולל לאחר מס ברבעון 1 2015. בעקבות הפרשה זו, הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות ברבעון 1 2015 עומד על כ- 62 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ- 200 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

הרווח הכולל לאחר מס, המיוחס לבעלי המניות לשנת 2014 עומד על 362 מיליוני ש"ח לעומת 583 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

הרווח הכולל לאחר מס לבעלי המניות (הכולל את תוצאות דוח רווח והפסד ואת השינויים בקרנות ההון הכלולים ברווח הכולל האחר) בשנת 2012 ("תקופת הדוח") הסתכם בכ- 145 מיליוני ש"ח, בהשוואה להפסד של כ- 127 מיליוני ש"ח בשנת 2011

הרווח הנקי של כלל החזקות עסקי ביטוח לבעלי המניות בשנת 2010 ("תקופת הדוח") הסתכם בכ-600 מליון ש"ח, בהשוואה לכ-350 מליון ש"ח אשתקד

הרווח הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה בשנת 2013 הסתכם בכ-583 מיליוני ש"ח, לעומת כ-145 מיליוני ש"ח בשנת 2012, גידול של כ-302%

 

 

הרווח הנקי של כלל החזקות עסקי ביטוח לבעלי המניות בשנת 2011 ("תקופת הדוח") הסתכם בכ-17 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של כ-600 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

הרווח הנקי של כלל החזקות עסקי ביטוח לבעלי המניות הסתכם בשנת 2009 בכ-350 מליון ש"ח, בהשוואה להפסד לבעלי המניות של כ-479 מליון ש"ח אשתקד