להצגת המונח הרצוי יש ללחוץ על האות הראשונה במונח זה

ביטוח "מיטב הון 2000" / "מיטב הון 2001" **

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון.
סכום הביטוח בתוכניות אלה ישולם למוטבים בתשלום חד-פעמי במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח. הסכום שישולם במקרה מוות יהיה בגובה הריסק שנרכש בחודש הפטירה וסכום החיסכון שנצבר עד למועד זה. בתום תקופת הביטוח, ישולם סכום החיסכון שנצבר בסכום חד-פעמי.

ביטוח "מיטב קצבה 2001"

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. בהגיע המבוטח לגיל פרישה, תשולם לו גמלא חודשית לכל ימי חייו בהתבסס על סכום החיסכון שנצבר ולא פחות מ- 240 תשלומים חודשיים. במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, סכום הביטוח ישולם למוטבים בתשלומים חודשיים או בתשלום חד-פעמי. הסכום שישולם במקרה מוות יהיה בגובה הריסק שנרכש בחודש הפטירה וסכום החיסכון שנצבר עד למועד זה.

ביטוח "עדיף"/"מיטב"

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. בהגיע המבוטח לגיל פרישה, תשולם לו גמלא חודשית לכל ימי חייו בהתבסס על סכום החיסכון שנצבר ולא פחות מ-120 תשלומים חודשיים.
במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, סכום הביטוח ישולם למוטבים בתשלום חד פעמי. הסכום שישולם במקרה מוות יהיה בגובה הריסק שנרכש בחודש הפטירה וסכום החיסכון שנצבר עד למועד זה.

ביטוח אחריות לחיים/רפואה שלמה משולבת

ביטוח למקרה של גילוי מחלה קשה, או אירוע רפואי חמור המפורטים בתנאי הפוליסה.
סכום הביטוח ישולם בתשלום חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה כדוגמת: סרטן, אי ספיקת כליות, התקף לב, שבץ מוחי וכו', והכול בכפוף לתנאי הפוליסה.
מטרת הביטוח לתת למבוטח פיצוי חד פעמי שיאפשר לו להתמודד עם ההוצאות הרבות הכרוכות מאותה מחלה.

ביטוח גמלה

תכנית ביטוח שבה משולמת גמלה חודשית (קצבה) למבוטח לכל ימי חייו, החל מהגיל שנקבע מראש בתוכנית הביטוח ולא פחות מ- 120 תשלומים חודשיים.

ביטוח לזמן פירעון קבוע ("כלל השכלה גבוהה", "הילד שלי") **

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. סכום הביטוח ישולם למוטבים (לילדים בד"כ) בתשלום חד- פעמי בתום תקופת הביטוח. במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, יופסק תשלום הפרמיה וסכום הביטוח המלא ישולם בתום תקופת הביטוח.

ביטוח לכל החיים **

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. סכום הביטוח ישולם בתשלום חד פעמי למוטבים במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח או בהגיע המבוטח לגיל 95.

ביטוח מעורב **

תכנית ביטוח המשלבת בין ביטוח למקרה מוות לבין חיסכון. סכום הביטוח ישולם בתשלום חד-פעמי למוטבים במקרה שפטירת המבוטח אירעה במהלך תקופת הביטוח, או למבוטח בתום תקופת הביטוח. 

ביטוח סיעודי

תכנית ביטוח לתשלום פיצוי חודשי בהיות המבוטח בעל צורך סיעודי. סכום הביטוח ישולם בתשלומים החל מתום תקופת ההמתנה (ובד"כ 3 או 6 חודשים) לכל ימי חייו של המבוטח, או לתקופה של מספר שנים כפי שהוגדרה בפוליסה וכל עוד המבוטח נמצא במצב סיעודי.
הביטוח הסיעודי מאפשר לממן חלק מהעלות היקרה של אשפוז סיעודי או העסקת כוח אדם מסייע למקרה של מצב סיעודי.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
**בפוליסות הכפופות לתקנות קופות גמל, ההפקדות החל מיום 1.1.2008 הן לקופת גמל לא משלמת לקצבה. הפוליסה כוללת תוכנית המשך המאפשרת העברת החיסכון המצטבר מ- 1.1.2008 לתכנית משלמת לקצבה ומשיכתו כקצבה חודשית.