להצגת המונח הרצוי יש ללחוץ על האות הראשונה במונח זה

ביטוח חובה לרכב

פקודת ביטוח רכב מנועי קובעת כי לא ישתמש אדם - ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש - ברכב מנועי, אלא אם יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב, פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של פקודה זו. ביטוח החובה הינו ביטוח המיועד לפצות את המבוטח ואת הנוהג ברכב בכל סכום שהם יהיו חייבים לשלם לפי חוק פיצוים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) בשל נזק גוף שנגרם עקב תאונת דרכים שבה מעורב כלי הרכב המבוטח.

ביטוח חסר

אם בעת תחילת תקופת הביטוח סכום ביטוח הדירה ו/או תכולתה הם פחות משווים של הדירה ו/או תכולתה, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הדירה ו/או התכולה בעת תחילת תקופת הביטוח. כל פריט שנקבע לו במפרט סכום ביטוח נפרד כפוף לתנאי ביטוח זה - בנפרד.

ביטוח לרכב צד ג' רכוש

ביטוח זה מכסה את חבותו של המבוטח בשל נזק גוף שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח.

בית משותף

בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית מגורים שיש בו שתי דירות או יותר.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.