ביטוח חבויות

עסקך ועיסוקך עלולים לחשוף אותך לתביעות
מפני עובדים שנפגעו, לקוחות או צדדים שלישיים
בסביבתך שנפגעו מפעילות עסקך, מטופלים הטוענים
לרשלנות מקצועית, אחריות המוצר ועוד.
כדי להגן עליך ועל עסקך - ביטוח חבויות מבית "כלל ביטוח"

ביטוח חבויות