ביטוח סיעודי - "מדיכלל לעתיד משלים"

 • התוכנית מתאימה לכל המשפחה, למבוגרים ולילדים החל מגיל 3
 • קבלת פיצוי חודשי במקרה סיעוד כתוצאה מתאונה, מחלה או ליקוי בריאות

ביטוח סיעודי משלים, הכולל תקופת פיצוי לכל החיים או לתקופה מוגבלת. מיועד למבוטחים בפוליסות הסיעוד במסגרת קופות החולים, ביטוח סיעודי קבוצתי או ביטוח פרטי בחברות ביטוח בישראל. הכיסוי כולל תקופת המתנה בת 36 או 60 חודשים.

לרכישה

עיקרי המסלול

מדיכלל לעתיד משלים מבית "כלל ביטוח" מכסה את התקופה שלאחר תום תקופת הביטוח בקופת החולים וכוללת:

 • גובה תגמול הביטוח
  סכום ביטוח מינימלי - 3,000 ש"ח לחודש
  סכום ביטוח מקסימלי - 20,000 ש"ח לחודש
 • משך תשלום גמלת הסיעוד
  פיצוי של 5, 7 שנים או לכל החיים, לאחר תקופת המתנה של 3 שנים
  פיצוי של 3, 5 שנים או לכל החיים, לאחר תקופת המתנה של 5 שנים
 • שחרור מתשלום פרמיה/דמי ביטוח
  במשך התקופה שבה זכאי המבוטח לקבל גמלת סיעוד לא תגבה פרמיה חודשית
 • ערכי סילוק
  זכאות לקבלת תגמול סיעודי חלקי במקרה של ביטול הפוליסה ע”י המבוטח או במקרה של הפסקת תשלום הפרמיה ע"י המבוטח
 • כיסוי לתאונות כולל תאונות דרכים ותאונות עבודה

תנאים לזכאות גמלת סיעוד:

 • מבוטח אשר אינו יכול לבצע שתיים מתוך שש הפעולות שפורטו לעיל, כאשר אחת מהן היא אי שליטה על הסוגרים, זכאי לתגמולי הסיעוד
 • מבוטח אשר אינו יכול לבצע שלוש מתוך שש הפעולות שפורטו לעיל זכאי לתגמולי הסיעוד
 • מבוטח שהוגדר כ"תשוש נפש" זכאי לתגמולי הסיעוד

המבוטח יחשב כבעל צורך סיעודי אם כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי אינו מסוגל לבצע 3 פעולות מתוך 6 הפעולות המובאות להלן (אי תפקוד עפ"י A.D.L):

לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות או לחלופין במקרה והוא זקוק להשגחה בשל "תשישות נפש" (כמו למשל במקרה של אלצהיימר).

ההגדרות המלאות מפורטות בפוליסה.

 

 • הכללים לקביעת זכאות לקבלת גמלת סיעוד:
  הזכאות לקבלת גמלת סיעוד נקבעת בהתאם להוראות הפוליסה ובהתבסס על מכלול פרמטרים ראייתיים שמצביעים על מצבו תפקודי של המבוטח, ובכלל זה: הערכה תפקודית, הערכה קוגנטיבית, מסמכים רפואיים, מסמכי המוסד לביטוח לאומי, התרשמות עובדת סוציאלית, דוחות תפקודיים וקוגניטיביים של גורמים נוספים וכן ממצאים נוספים.יובהר כי לא בכל המקרים נעשה שימוש בכל הפרמטרים הנזכרים לעיל, וכל מקרה נבחן לגופו.

 

 • המבחנים להגדרה של חוסר יכולת לבצע 50% מכל פעולת ADL:
  בכל אחת מפוליסות הסיעוד מוגדרת רשימה של פעולות יומיומיות (Activities of Daily Living) ("ADL"). בהתאם לאמור בכל פוליסה ופוליסה, במקרה בו המבוטח אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות X מתוך הפעולות האמורות, הוא יחשב כסיעודי ויהא זכאי לתגמולי סיעוד, הכל בהתאם לתנאי הפוליסה.
  על מנת שייקבע כי מבוטח אינו מסוגל לבצע פעולת ADL מסויימת לא נדרשת חוסר יכולת לקיים את הפעולה במלואה, אלא רק 50% ממנה או יותר. במסגרת ביצוע בדיקת ההערכה התפקודית נבדקות יכולותיו של המבוטח לבצע את פעולות ה-ADL. השאלה האם המבוטח יכול או שאינו יכול לבצע 50% מכל פעולת ADL נקבעת במסגרת הבדיקה האמורה לאור התרשמותו של הבודק מטעם המבטח ובהתאם למפורט בטופס ההערכה התפקודית. יובהר שוב כי בסופו של תהליך השאלה האם יכול המבוטח לבצע ADL או לא תקבע בהסתמך על מכלול נתונים ומידע, כאשר בדיקת ההערכה התפקודית היא אחד הפרמטרים.

 

* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter