ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה נועד להבטיח את עתידם של בני משפחתך במקרה בו, חס וחלילה, תאבד את היכולת כתוצאה ממחלה או תאונה להמשיך ולפרנס את עצמך ואת יקיריך, לתקופה ארוכה.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.