בריאות

לחברת "כלל ביטוח" ישנה פוליסה מיוחדת בשם "אחריות ללב", שהינה פוליסה ייחודית, המיועדת לאנשים חולים במחלת לב המעניקה כיסוי ביטוחי למגוון בעיות רפואיות האופייניות לחולי לב.

נסיעות לחו"ל


המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.