ביטוח החובה הינו ביטוח שבעל הרכב חייב לרכוש מתוקף חוק. הביטוח מכסה נזקי גוף בלבד שעלולים להיגרם למי שנפגע עקב תאונת דרכים. היקף האחריות והיקף הכיסוי לנזקי גוף בענף זה מבוססים על פקודת ביטוח רכב מנועי, התש"ל- 1970 ("פקודת רכב מנועי"), ועל חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד"). פקודת רכב מנועי מטילה על בעל רכב, חובה לרכוש ביטוח בגין נזקי גוף בלבד שייגרמו לנוהג ברכב המבוטח או לנוסעים בו או להולכי רגל שנפגעו כתוצאה מפגיעת הרכב המבוטח, ואילו חוק הפלת"ד, קובע כי אדם המשתמש ברכב מנועי או נוהג בו חייב לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב ומפרט את היקף הפיצוי אשר הנפגע זכאי לקבל. אחריות זו היא מוחלטת ומלאה.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.