קופות גמל מרכזיות לפיצויים - עיקרי ההוראות והשינויים

קופות גמל מרכזיות לפיצויים - עיקרי ההוראות והשינויים

מעסיקים‎ ‎יקרים,‏

בעקבות תיקון 3 משנת 2008 נחסמה האפשרות להפקיד כספים נוספים לקופות הפיצויים ‏המרכזיות, וזאת במטרה להעביר את ניהול כספי הפיצויים לקופת הגמל האישית של העובד.‏ ביום 02/10/2017 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון את חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16 ‏שעניינו "העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים". חוזר זה מהווה נדבך משלים להוראות ‏שנקבעו בחוזר מס הכנסה 4/2017 מיום ה-11/06/2017. חוזרים אלו מאפשרים לך לפרק את ‏קופת הפיצויים שבבעלותך לקופות הגמל האישיות של עובדיך ולהעביר אליהם את הכספים. ‏בנוסף, בחוזרים אלו ניתנו הוראות לעניין השימוש בכספים העודפים ודרך השימוש בהם, כך ‏שישמשו אותך לצורך מימון ההפקדות השוטפות לפיצויים בקופות הגמל האישיות של כלל ‏עובדיך, וכן הוראות מיסוי והוראות נוספות הנוגעות למעסיק שבבעלותו קופה מרכזית לפיצויים ‏ואשר אינו מעסיק עובדים.‏
‏ ‏
כלל פנסיה וגמל מעמידה לרשותכם מערך שירות מקיף ועוטף לקוח אשר מלווה אתכם בצמתים ‏החשובים במהלך העסקים וביחסיכם כמעסיק הדואג להבטחת זכויות עובדיו. בדף זה תוכל ‏למצוא את כל המידע וכלי העזר הרלוונטיים לחוזרים אלו.‏

מערך השירות שלנו עומד לרשותך לכל שאלה ובקשה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter