תרומת אפיקי ההשקעה - כספי נוסטרו

תרומת אפיקים לתשואה - כספי עמיתים

הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות השקעה שלו