קבוצת כלל מייחסת חשיבות רבה לנושאים של יישוב תביעות ושל טיפול בפניות ציבור ורואה בהם כתהליכי מפתח של החברות בקבוצה בכל הקשור להתנהלות נאותה מול ציבור המבוטחים והעמיתים.

 

החברות בקבוצה מחויבות לפעול כלפי המבוטחים והעמיתים בכל נושא - לרבות בנושאים של יישוב תביעות ושל טיפול בפניות ציבור - בתום לב, בשקיפות ובהוגנות, ומחויבת לפעול כלפי המבוטחים והעמיתים השונים באופן שוויוני וללא הפליה ביניהם.
החברות בקבוצה תתייחסנה בתשומת הלב הראויה לכל תביעה ולכל פניה של מבוטח או עמית ותעשנה כל מאמץ ליישב את התביעה או להשיב לפניה בהקדם האפשרי, תוך מסירת כל המידע הרלוונטי.

 

לצורך מתן שירות הולם למבוטחים ולעמיתים, החברות בקבוצה תאמצנה את מערכת הכללים ואת טבלת המועדים אשר יחולו על התביעות בענפים המפורטים בסעיף 13 לחוזר גופים מוסדיים מספר 2011-9-5 (יישוב תביעות ולטיפול בפניות ציבור), החל מיום 01/06/2011*.

 

* למעט ביטוח צד שלישי במסגרת ביטוח מקיף דירות ולמעט ביטוח רכב חובה- לגביהם מועד התחילה הוא ביום 01/03/2012.