תנאים יחודיים במסגרת תקנון קרן הפנסיה

קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מעניקה לעמיתיה תוכנית פנסיה, עם מגוון של תנאים יחודיים. להלן סקירת התנאים היחודיים במסגרת תקנון הקרן


תקנון קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מציע מגוון רחב של תנאים יחודיים, על מנת להבטיח לך את תוכנית הפנסיה הטובה ביותר, ומאפשר לך לבצע התאמה מירבית של החיסכון הפנסיוני לצרכיך האישיים.


1. מגוון רחב של מסלולים המאפשרים לך להתאים את מסלול חסכונך הפנסיוני למצבך האישי ולשנותו במידת הצורך לאורך כל תקופת חברותך בקרן הפנסיה.

 
2. ההכנסה הקובעת המהווה בסיס לחישוב פנסיית הנכות ופנסיית השאירים הוגדרה באופן המאפשר התייחסות לשכר הגבוה מבין שתי אפשרויות: שכר של 3 חודשי החברות האחרונים לפני החודש בו ארע האירוע המזכה בפנסיה או ממוצע של 12 החודשים שקדמו לאירוע, ועד הסכום המתקבל מחלוקת 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק (כהגדרתו בהסדר התחיקתי) ב- 10%. התקנון גם נותן מענה לעובדים שכתוצאה מהרעה ממצבם הבריאותי חלה ירידה בשכרם, ומגן עליהם באמצעות חישוב השכר הקובע כשכר שבוטח במהלך 12 החודשים שקדמו לירידה בשכר, או בכל תקופת החברות, לפי התקופה הקצרה מבין השתיים.


3. המשך חברות אוטומטי בקרן הפנסיה -
על מנת למנוע פגיעה בזכויותיך הפנסיונית בעקבות הפסקת עבודה או חופשה ללא תשלום, מאפשר התקנון החדש להמשיך חברות בקרן הפנסיה באופן אוטומטי במשך 5 חודשים ואפשרות הארכה של עד 24 חודשים רצופים באמצעות תשלום מופחת (ריסק זמני לביטוח נכות ושאירים), אשר ינוכה מהסכום הצבור עבורך בקרן הפנסיה. הטבה זו חוסכת ממך את הצורך לשלם באופן עצמאי לקרן הפנסיה בתקופה בה הכנסתך השוטפת נפגעת.


4. תנאי פנסיית זקנה -

 • ניתן לקבל פנסיית זקנה באופן רטרואקטיבי עד 3 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה לפנסיית זקנה.
 • בעת יציאתו לגימלאות יכול הפנסיונר לקבוע את שיעור הפנסיה שתשולם לשאיריו.
 • עמית שפרש לפנסיה יכול להוון עד 25% מהפנסיה החודשית שלו לתקופה של עד 5 שנים, אם ירצה לקבל סכום כספי גבוה בעת יציאתו לגימלאות.
 • הבטחת פנסיה - ניתן לבחור קבלת פנסיית זקנה עם הבטחת תשלום פנסיה חודשית מינימאלית לתקופה של 60 חודשים , 120 חודשים, 180 חודשים, או 240 חודשים (ובלבד שגיל העמית בסיום התקופה לא יעלה על 85).
 • פרישה מוקדמת - ניתן להתחיל לקבל פנסיית זקנה מגיל 60.
 • דחיית פרישה - ניתן לדחות את קבלת פנסיית הזקנה לאחר גיל הזכאות ובכך להגדיל את גובה הפנסיה.


5. תנאי פנסיית נכות -

 • נכה שנכה במשך למעלה מ90 ימים יהיה זכאי לקבל את תשלום פנסיית הנכות מהיום הראשון בו הפך לנכה.
 • נכה ישוחרר מתשלום דמי גמולים, וקרן הפנסיה תשלם על חשבונה את דמי גמולים השוטפים עבורו.
 • נכה הזכאי לפיצוי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי מערכת הביטחון) - יהיה זכאי לפנסיית נכות מלאה, ללא קיזוז הפיצוי לו הוא זכאי על פי החוק.
 • קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מאפשרת לעמיתיה למנות רופא מטעמם בוועדה הרפואית לקביעת נכותם ובנוסף, תממן את עלות הרופא מטעמם עד התקרה.
 • קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מחויבת לכך שמשך הזמן מרגע קבלת טופס הבקשה לפנסיית נכות בקרן ועד לאישור הנכות על ידי רופא קרן הפנסיה או לבדיקת העמית על ידי הוועדה הרפואית, לא יעלה על 30 יום, ובתנאי שהתקבלו כל המסמכים הרפואיים בקרן הפנסיה.
 • במקרה של זכאות לפנסיית נכות כתוצאה מתאונת דרכים תשולם פנסיית נכות מלאה ללא קיזוז מול גורמים אחרים.
 • נכה סיעודי זכאי לפנסיית נכות מוגדלת בשיעור של 40% ביחס לפנסיית הנכות הרגילה, לכל תקופת נכותו.


6. תנאי פנסיית שאירים -

 • שאירי עמית (כולל עמית נכה) ושאירי פנסיונר יהיו זכאים לפנסיית שאירים החל מיום לאחר הפטירה.
 • אם לא היה לעמית/ה שנפטר/ה בן/בת זוג יקבלו היתומים הזכאים פנסיית שאירים בסך 60% מפנסיית השאירים הכוללת, כל אחד עד תקרת פנסית השאירים.
 • ניתן להוון גם את כספי פנסיית השאירים בשיעור של עד 25% לתקופה של עד 5 שנים.


7. אפשרות לתשלום פנסיה נמוך מפנסיה מינימאלית
עמיתים שצברו פנסיה הנמוכה מפנסיית המינימום הקבועה בחוק (5% מהשכר הממוצע במשק), יוכלו לקבל את הפנסיה תמורת תשלום דמי ניהול.

8. ויתור על שאירים
עמית ללא בת זוג וללא ילדים מתחת לגיל 21 יכול לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים ולהגדיל משמעותית את פנסית הזקנה. כמו כן עמית ללא בת זוג ועם ילדים מתחת לגיל 21 יכול לוותר באופן חלקי על הכיסוי לשאירים לבת הזוג בלבד ולבטח רק את ילדיו.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.