תנאי גישה

קבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("כלל") מאשרת לך שימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:

1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של כלל ו/או של הסוכן, לפי העניין. ייאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השרותים שמקורם באתר זה.

"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

2. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה.

3. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות - שהם. אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם כלל ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, כלל ממליצה לך להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

4. כלל ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

5. כלל משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת כלל באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, כלל פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.

6. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שכלל עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. כלל ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. כמו-כן, כלל ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו לך עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

בכל מקרה של סתירה בין המידע שתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדיה המידע המחייב.

7. במידה ותחליט להירשם לאתר ותבחר שם משתמש וסיסמה, הסיסמה ושם המשתמש שתבחר ניתנים לצורך שימושך האישי בלבד ואין לך כל זכות העברה של הסיסמה ושל הרשאת הכניסה ללא הרשאה מראש של כלל. הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד, לרבות אי שמירתה על גבי המחשב האישי שלך, ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמה שלך על ידי גורם בלתי מורשה.

8. העלאת מידע לאתר (upload
)
אתה מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר -
(א) העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
(ב) האסורים לפרסום או לשימוש, או שהינם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
(ג) הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית;
(ד) העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
(ה) הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;
(ו) הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של כלל;
אין כלל יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים על האתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מן האמור, כלל שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות על האתר כל ידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של כלל פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.
בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("התקשורת"), אתה מעניק בזאת לכלל רשיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של כלל כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת לאתר, בכפיפות להוראות הסכם זה. אתה מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד כלל בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות כלל בביצוע חובותיה הנובעות מהסכם זה.

9. העסקאות המוצעות באתר אינן מיועדות לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.

10. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

11. אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר - מטעמי נוחות הניסוח הוא בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.