מדיניות תגמול כלל ביטוח

תפריט נושא

מדיניות תגמול לשנים 2016-2018

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל ביטוח כפי שאושרה ביום 7 בנובמבר 2016 על ידי דירקטוריון כלל ביטוח לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול. מדיניות התגמול, נועדה לסייע בהשגת מטרות כלל ביטוח ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח תוך התחשבות בניהול הסיכונים שלה. בהתאם להוראות חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" 2014-9-2. מדיניות התגמול כוללת עדכונים ביחס למדיניות התגמול של כלל ביטוח לשנת 2015,  בהתאם לתיקון לחוזר מדיניות התגמול במסגרת חוזר גופים מוסדיים 2015-9-31 וחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016, לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: מגבלת תגמול, תקרת שכר קבוע, גמול דירקטורים ויו"ר הדירקטוריון, תנאי סף לתשלום ושחרור רכיב משתנה, תשלום רכיב משתנה שאינו מותנה בתנאי סף, תנאי השבה לרכיב משתנה והוראות לעניין פטור שיפוי וביטוח

קרא עוד

מדיניות תגמול לשנים 2014 ו-2015

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל ביטוח כפי שאושרה ביום 30 ביוני 2014 על ידי דירקטוריון כלל ביטוח לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול של כלל ביטוח (ולאחר שתוקנה ביום 24 במרץ 2015). מדיניות התגמול, נועדה לסייע בהשגת מטרות כלל ביטוח ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח תוך התחשבות בניהול הסיכונים שלה, וכוללת עדכונים ביחס למדיניות התגמול של כלל ביטוח לשנת 2013, בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2014-9-2 בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ביום 10 באפריל 2014, לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: יחס בין תגמול משתנה לתגמול קבוע, תקרת תגמול קבוע, פריסת תגמול משתנה והסדרי פרישה.

בהתאם לחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים" 2009-9-24 וחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" 2014-9-2 אשר החליף אותו, אימצה כלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל ביטוח") החל משנת 2011, מידי שנה, מדיניות תגמול. בנוסף, אימצה כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("כלל החזקות") ביום 10 בספטמבר 2013 מדיניות תגמול בהתאם לתיקון 20, החלה על נושאי משרה בכלל החזקות וכן על חברי הנהלת כלל ביטוח. לאור האמור, ועד אשר תוקנה מדיניות התגמול של כלל החזקות בדצמבר 2016, החליטה כלל ביטוח להחיל על נושאי המשרה האמורים, את המחמיר מבין מסמכי המדיניות שבתוקף

קרא עוד
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter