מדיניות תגמול כלל ביטוח

תפריט נושא

מדיניות תגמול לשנים 2019-2022

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל ביטוח כפי שאושרה ביום 6 בנובמבר 2019 ועודכנה ביום 31 בדצמבר 2020 (לענין ביטוח נושאי משרה)על ידי האסיפה הכללית וזאת בהמשך לאישור דירקטוריון כלל ביטוח והמלצת ועדת התגמול.
מדיניות התגמול של החברה נקבעה בהתאם להוראות תיקון 20 לחוק החברות ובהתאם לחוזר גופים מוסדיים מס' 2014-9-2 "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" ("חוזר התגמול המקורי") כפי שתוקן ביום 7 באוקטובר 2015 במסגרת חוזר גופים מוסדיים 2015-9-31 וחוזר גופים מוסדיים 2019-9-6 "תיקון הוראות החוזר המאוחד חלק 1 שער 5, פרק 5 שכותרתו "תגמול"" מיום 11 ביולי 2019 אשר עדכן והחליף את חוזר התגמול המקורי, כפי שתוקן ("חוזר התגמול המעודכן") ובהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016 ("חוק תגמול בכירים").
עדכון המדיניות נועד, בין היתר, להתאים את המדיניות, בין השאר, להוראות הדין החלות על גופים מוסדיים ובפרט לתיקונים שפורסמו על ידי הממונה לחוזר התגמול המקורי, וככלל קבעו הקלות ביחס לחוזר התגמול המקורי וזאת לנוכח התפתחויות שחלו בעקבות חקיקת חוק תגמול בכירים, עדכון חוק החברות ועדכון הוראות המפקח על הבנקים בענייני תגמול. כמו כן, מדיניות התגמול מתקנת, מוסיפה ומשלימה את מדיניות התגמול של החברה בנושאים וסוגיות אשר עם חלוף הזמן מאז אומצה מדיניות התגמול של החברה התברר כי הם חסרים או לחלופין אינם מעודכנים לרוח התקופה ולמקובל בשוק בימים אלו. השינויים העיקריים הינם לרבות אך לא רק לעניין גמול דירקטורים, עדכון תנאי סף לתשלום רכיב משתנה, פריסת מענק משתנה מענק שנתי איכותי, שינוי לא מהותי בתגמול נושאי משרה.

קראו עוד

מדיניות תגמול לשנים 2016-2018

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל ביטוח כפי שאושרה ביום 7 בנובמבר 2016 על ידי דירקטוריון כלל ביטוח לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול. מדיניות התגמול, נועדה לסייע בהשגת מטרות כלל ביטוח ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח תוך התחשבות בניהול הסיכונים שלה. בהתאם להוראות חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" 2014-9-2. מדיניות התגמול כוללת עדכונים ביחס למדיניות התגמול של כלל ביטוח לשנת 2015,  בהתאם לתיקון לחוזר מדיניות התגמול במסגרת חוזר גופים מוסדיים 2015-9-31 וחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016, לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: מגבלת תגמול, תקרת שכר קבוע, גמול דירקטורים ויו"ר הדירקטוריון, תנאי סף לתשלום ושחרור רכיב משתנה, תשלום רכיב משתנה שאינו מותנה בתנאי סף, תנאי השבה לרכיב משתנה והוראות לעניין פטור שיפוי וביטוח

קראו עוד

מדיניות תגמול לשנים 2014 ו-2015

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל ביטוח כפי שאושרה ביום 30 ביוני 2014 על ידי דירקטוריון כלל ביטוח לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול של כלל ביטוח (ולאחר שתוקנה ביום 24 במרץ 2015). מדיניות התגמול, נועדה לסייע בהשגת מטרות כלל ביטוח ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח תוך התחשבות בניהול הסיכונים שלה, וכוללת עדכונים ביחס למדיניות התגמול של כלל ביטוח לשנת 2013, בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2014-9-2 בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ביום 10 באפריל 2014, לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: יחס בין תגמול משתנה לתגמול קבוע, תקרת תגמול קבוע, פריסת תגמול משתנה והסדרי פרישה.

בהתאם לחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים" 2009-9-24 וחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" 2014-9-2 אשר החליף אותו, אימצה כלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל ביטוח") החל משנת 2011, מידי שנה, מדיניות תגמול. בנוסף, אימצה כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("כלל החזקות") ביום 10 בספטמבר 2013 מדיניות תגמול בהתאם לתיקון 20, החלה על נושאי משרה בכלל החזקות וכן על חברי הנהלת כלל ביטוח. לאור האמור, ועד אשר תוקנה מדיניות התגמול של כלל החזקות בדצמבר 2016, החליטה כלל ביטוח להחיל על נושאי המשרה האמורים, את המחמיר מבין מסמכי המדיניות שבתוקף

קראו עוד
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter